Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Din innemiljön är viktig då en stor del av tiden tillbringas inomhus. Bra ventilation är en förutsättning för få bra luft inne.

Miljöförvaltningen arbetar med innemiljö i bostäder, skolor, förskolor och i offentliga lokaler. Vi arbetar däremot inte med arbetsmiljöfrågor.

Har du problem med innemiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om problemen inte åtgärdas av fastighetsägaren kan du kontakta miljöförvaltningen.

Blankett för bostadsklagomål

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Läs mer om ventilation, temperatur och drag, radon samt fukt och mögel i de relaterade sidorna som du hittar i menyn.

Luftkvalitet

Den största källan till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken. Andra bidragande källor är bland annat småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och hushållens allmänna utsläpp av luftföroreningar. Därutöver sker en omfattande inströmning av luftföroreningar från andra områden och länder.

Miljöförvaltningen mäter halter av kvävedioxid (NO2), marknära ozon (O3) och partiklar (PM10). I Lund finns två mätstationer för luftkvalitetsövervakning. Läs mer på sidorna Luften i Lund.

Luften i Lund

Miljöförvaltningens tillsyn

Du ska i första hand vända dig till den som orsakar störningen då de enligt miljöbalken är ansvariga för att verksamheten inte orsakar olägenhet för omgivningen. Vidtar de inga åtgärder och/eller du inte är nöjd med deras svar kan du vända dig till miljöförvaltningen som kan utöva tillsyn för att kontrollera om miljöbalkens krav efterlevs.