Trafikbuller

Boende på vissa särskilt hårt trafikerade kommunala gator i Lund kan få ersättning för bullerskyddsåtgärder. Här får du information om vem som kan ansöka och hur ansökan går till. Observera att du måste ha ett beslut om ersättning innan du genomför bullerskyddsåtgärderna. Ersättning betalas inte ut retroaktivt.

Vad innebär bullerskyddsåtgärd?

Ansvaret för att åtgärda trafikbuller från kommunala gator ligger på kommunens tekniska förvaltning, som därmed även kan lämna ersättning för bullerskyddsåtgärder på enskilda fastigheter. Bullerskyddsåtgärder kan till exempel vara ett bullerplank eller tilläggsruta till fönster, antingen på befintlig båge eller på separat båge. Väljer fastighetsägare att byta ut fönstren är det inte säkert att ersättningen täcker kostnaden.

Vem kan ansöka om bullerskyddsåtgärd?

Ersättningen kan endast sökas för fastigheter byggda före våren 1997, eftersom fastigheter byggda efter våren 1997 ska ha uppfyllt bullerkraven i bygglovsansökan. Du kan alltså inte söka bidrag vid ny- eller ombyggnad.

Vi prioriterar dem som är mest utsatta för trafikbuller. Ersättning beviljas först och främst till fastighetsägare som har en ljudnivå som uppmätts till ekvivalent 65 dBA eller över vid fasad. 

Var bullrar det och hur mycket?

Lunds kommun ansvarar, genom tekniska förvaltningen, för de kommunala vägarna. Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnväg. Majoriteten av vägarna inom tätorterna tillhör kommunen, men undantag för större vägar som exempelvis Norra Ringen och E22. År 2016 gjordes en översiktlig kartläggning av bullernivåer på vägarna inom Lunds kommun. Du kan hämta kartorna via länk nedan. Kartorna visar den genomsnittliga ljudnivån per dygn.

Riksdagens riktvärden för vägtrafik:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Hur stor ersättning lämnas för bullerskyddsåtgärd?

Ersättning för olika åtgärder redovisas i tabellen nedan. Observera att ersättningen inte kan överstiga den faktiska kostnaden för åtgärderna.

Bullernivåer och ersättning

1Ekvivalent ljudnivå utomhus över 65 dBA.
2Ekvivalent ljudnivå utomhus under 65 dBA. 


Hur ansöker jag om ersättning?

Du hittar mer information om hur du ansöker om bullerbidrag här nedan via länken "Så här går det till när du ansöker om ersättning för bullerskyddsåtgärd".

Observera att du måste ha ett beslut om ersättning innan du genomför bullerskyddsåtgärderna. Ersättning betalas inte ut retroaktivt.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/trafikbuller