Gränsvärden och mätningar

När örat utsätts för höga ljud kan det leda till en tillfällig eller bestående skada.

Hörselskador

Hörselskadan förvärras om man fortsätter att utsätta sig för höga ljudnivåer. I samband med en hörselskada finns det risk att även drabbas av tinnitus.

Tinnitus är ett inre oljud som bara den drabbade själv hör. Det kan höras för jämnan eller bara ibland och beskrivs ofta som öronsus, brus eller att det ringer i örat. Ungefär 1,5 miljon svenskar har idag tinnitus. Ljudnivåerna på diskotek och konserter men även på till exempel gym/spinning tenderar att öka och det finns en oro för att fler barn och ungdomar ska få hörselskador.

Riktvärden

Lokaler och platser dit barn och ungdomar under 13 år inte har tillträde är riktvärdena
maximalt ljud LAFmax 115 dB
ekvivalent ljud LAeqT 100 dB

Lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde är riktvärdena
maximalt ljud LAFmax 110 dB
ekvivalent ljud LAeqT 97 dB

För verksamheter riktade särskilt till barn, så kallat knattediskotek eller liknande rekommenderas en ekvivalent (A-vägd) ljudnivå under 90 dB.

Ansvar för ljudnivåer

Den som har en verksamhet där det spelas hög musik har ansvar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar hörseln på besökare eller personal. Miljöbalken kräver att verksamhetsutövaren har kunskap om bland annat riktvärdena för höga ljudnivåer och riskerna för hörselskador samt att man i verksamheten har kontroll på ljudnivån och vilka åtgärder som krävs för att skydda besökare och personal från hörselskador.

Egenkontroll av ljudnivåer

Vid musikarrangemang har du som verksamhetsutövare ansvar för att kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Hur egenkontrollen utformas och dokumenteras beror på verksamhetens omfattning och vilken påverkan verksamheten kan ha på människors hälsa.

Ansvaret att kontrollera sin verksamhet enligt 26 kap 19 § miljöbalken innebär

  • att det ska finnas rutiner för bullermätningar och andra kontroller,
  • att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning samt
  • att alla kontroller bör dokumenteras.

Mätningar av ljudnivån ska dokumenteras och kunna visas upp vid miljöförvaltningens inspektioner eller skickas in på begäran. Dina besökare ska kunna njuta av musiken utan risk för hörselskador och boende i närheten ska inte störas av din verksamhet.

Läs mer om riktvärden, vad som händer vid klagomål och mätningar via länkarna nedan.