Luften utomhus

Hur mår luften i Lund? Här kan du läsa om våra luftmätningar och vilka halter som luften har just nu.

Den största källan till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken. Andra bidragande källor är bland annat småskalig vedeldning och allmänna utsläpp av luftföroreningar. Därutöver sker en omfattande inströmning av luftföroreningar från andra områden och länder.

I luften sker olika kemiska reaktioner som ger upphov till nya ämnen som vi betraktar som luftföroreningar. Det är främst marknära ozon som bildas genom reaktioner mellan kväveoxider och kolväten under inverkan av solljus.

En annan förorening som kan bildas genom processer i atmosfären är partiklar. Dessa bildas till exempel genom däckslitage eller har sitt ursprung i pollen, sporer och bakterier. Partiklar kan även fungera som bärare av polyaromatiska kolväten och metaller.

Luftmätningar i Lund

I Lund finns tvåmätstationer för luftkvalitetsövervakning.
Vi mäter kvävedioxid (NO2) och marknära ozon (O3) i taknivå (20 meter ovan mark) längs en sträcka mellan Grand Hotel och Spyken samt kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och marknära ozon (O3) i gatunivå (3 meter ovan mark) vid Trollebergsvägen.

Följ halterna i Lund

Klicka på länken "Dagens Luft i Lund" nedan och se hur luften är just nu i Lund. Via länken når du en karta över Lund där du kan klicka på respektive ämne (O3, NO2, PM10) och läsa mer om dem.

Dagens luft i Lund

Halterna av ozon och kvävedioxid uppdateras en gång i timmen på båda stationerna. Partikelhalterna uppdateras en gång i timmen vid stationen på Trollebergsvägen. Halterna som presenteras är i mikrogram per kubikmeter.

Följ halterna i Skåne

Vill du veta mer om luften i övriga Skåne kan du klicka på länken Luften i Skåne nedan.

Luften i Skåne är ett samarbete mellan Malmö Stad, Helsingborgs stad, Landskrona kommun, Lunds kommun, Trelleborgs kommun, Lunds Tekniska Högskola, Skånes Luftvårdsförbund, Naturvårdsverket samt IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Luften i Skåne

Miljökvalitetsnormer

Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i Miljöbalkens förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Rapporter luftmätningar

Resultaten av våra kontinuerliga luftkvalitetsmätningar som miljöförvaltningen i Lunds kommun utför hittar du i årsmapparna nedan.  

Även andra luftmätningar som utförts utöver våra årsmätningar samt broschyrer finns att ladda ner här.