Ventilation

Ventilationssystemet i en lokal eller bostad ska kontrolleras regelbundet. Om du upplever problem med ventilationen ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om problemen inte åtgärdas av fastighetsägaren kan du kontakta miljöförvaltningen.

Ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska genomföras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk, "första besiktning", dels regelbundet vid återkommande tillfällen, "återkommande besiktning".

När man bygger ett nytt hus ingår ventilationskontroll - "första besiktning" - i den ordinarie kontrollplanen.

Återkommande besiktningar av ventilationssystem

Återkommande besiktningar ska sedan göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. I Boverkets föreskrifter preciseras vilka byggnader som är berörda och vilka intervaller som gäller för funktionskontrollen. Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna.

När nästa besiktning ska göras framgår i det intyg som funktionskontrollanten utfärdat. Lunds kommun skickar ingen påminnelse om att det är dags för ny besiktning. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska övervaka att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter.

 

Typ av byggnad och ventilationssystem

Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år  
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation En första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Förklaring av förkortningar

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Undantag från funktionskontrollen

Kravet på funktionskontroll gäller inte:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtergivning (se ovan).
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader eller byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.
  • fritidshus och byggnader som inte används.

Hitta besiktningsman

Besiktningarna ska utföras av godkänd sakkunnig. Boverket har en lista (se nedan) på personer med riksbehörighet för obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Frågor

Behöver diskutera lämplig tidpunkt för ny besiktning eller liknande frågor kontaktar du Marcus Gunnarson på stadsbyggnadskontoret. 

Om du vill få ut eller läsa ett besiktningsprotokoll för en särskild fastighet kan du kontakta Medborgarcenter. 

På boverkets hemsida hittar du mer detaljerad information. 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/ovk