Tillgänglighet

När du bygger och anlägger måste du alltid se till att det är tillgängligt och möjligt att använda också för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Det är du som byggherre som ansvarar för att regelverket följs. Kommunens bygglovshandläggare kontrollerar hur kraven uppfylls i samband med bygglovsansökan och senare inför slutbeskedet. Reglerna finns både i lagstiftning, förordningar och föreskrifter. 

När den generella tillgängligheten i bostaden inte räcker till, kan den som har funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att ändra sin bostad, så kallat bostadsanpassningsbidrag. 

En publik lokal har många människor tillträde till, exempel är bibliotek, butiker och idrottsanläggningar. Kraven på tillgänglighet är högre i publika lokaler och på allmänna platser. Det gäller det som byggs nytt, men det innebär också att man måste ta bort hinder i befintliga byggnader och på allmänna platser. För detta finns särskilda regler om borttagande av enkelt avhjälpta hinder. Om du utestängs från en byggnad eller offentlig utemiljö på grund av otillgänglighet, kan du anmäla det till kommunen.