Enkelt avhjälpta hinder

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras i publika lokaler och på allmänna platser. Det är fastighetsägaren eller i vissa fall verksamhetsutövaren som ansvarar för att brister i tillgängligheten åtgärdas.

Sedan 2003 gäller Boverkets föreskrifter för att få bort enkelt avhjälpta hinder i den byggda miljön. Det innebär ett särskilt ansvar för fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Föreskrifterna har kommit till för att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i publika lokaler, till exempel i restauranger, butiker, teatrar, biografer och samlingslokaler.

Påpeka eller anmäl hinder

Om du upplever ett hinder mot fysisk tillgänglighet i offentlig miljö och som du tycker verkar enkelt att ta bort, påpeka det för fastighetsägaren eller den som ansvarar för verksamheten.

Om inte hindret tas bort kan du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden.

Anmäl hinder

Vad innebär detta för dig som är fastighetsägare?

Föreskrifterna innebär i princip att alla enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt. Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande skyltning och bländande belysning. Om hindren i det enskilda fallet bedöms vara enkla att avhjälpa och om de ekonomiska konsekvenserna inte blir orimligt betungande, ska lämpliga åtgärder vidtas.

I Lund är det byggnadsnämnden som övervakar att föreskrifterna följs. Byggnadsnämnden kan ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder.

Exempel på åtgärder

  • ramper vid mindre nivåskillnader
  • dörrautomatik
  • trappor som kompletteras med ledstänger och kontrastmarkeringar
  • reklamskyltar och inredning flyttas för att det ska bli lättare att komma fram

Vad innebär det för dig som är näringsidkare?

För den enskilde näringsidkaren innebär en ökad tillgänglighet att fler människor får tillgång till lokalen, kundunderlaget breddas och intäkterna ökar.

Relaterad information