Brandskydd och sotning

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara hanteras av Räddningstjänsten Syd. På deras webbplats hittar du också information om hur och var du kan elda utomhus samt brandskyddsarbete. Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroller utförs.

Brandskyddskontroll

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Lunds kommun har avtal med Grip en Sotare AB som utför brandskyddskontrollen inom kommunen.

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har bestämt i vilka intervaller Brandskyddskontrollen ska ske. Längre ner på sidan kan du se exempel på beslutade intervaller.

Mer om brandskyddskontroll på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats
Kontakta Grip en Sotare AB via deras hemsida

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Lunds kommun har avtal med Grip en Sotare AB som utför sotningen i Lunds kommun.

Sotningen ska ske med intervall som kommunfullmäktige har bestämt. Längre ner på sidan kan du se exempel på beslutade intervaller. 

Mer om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats
Kontakta Grip en Sotare AB via deras hemsida

Fastighetsägare kan ansöka om att få göra sotningen själv

Du som fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten eller låta någon annan än kommunens sotare göra det. Men först måste du fått medgivande av byggnadsnämnden. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och byggnadsnämnden prövar den sökandes lämplighet.

Ansök om egensotning

Rengöring av imkanaler

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring och kontroll av imkanalen inklusive spisfläkt och filter ligger på fastighetsägaren.

Observera att imkanaler i restauranger och andra större kök ska sotas med ett visst intervall.

Mer om rengöring av imkanaler på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats
Kontakta Grip en Sotare AB via deras hemsida

Ska du byta eller installera en ny imkanal är det anmälningspliktigt.
Läs mer om det under Kaminer och eldstäder.  

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll beror på vilken typ av anläggning du har. Avgiften utgår från ett timpris och avgiftens storlek beror på hur lång tid arbetet tar. Avgiften kan bli högre om exempelvis fastighetsägaren inte förberett så att sotaren kommer till och arbetet drar ut på tiden.

Beslutad taxa för sotning
Beslutad taxa för brandskyddskontroll

Sotningen ska ske med intervall som kommunfullmäktige har bestämt.

Beslutade sotningsintervaller av kommunfulmäktige i Lunds kommun

Intervall för de vanligaste objekten i småhus

Värmepannor med fast bränsle

 • Vanlig panna - 3 gånger/år
 • Pelletspanna – 1 gång/ år

Värmepanna med flytande bränsle

 • Tung olja – 3 gånger/år
 • Lätt olja över 60kW – 2 gånger/år
 • Lätt olja 60kW – 1 gång/år

Köksspisar, ugnar eller annan eldstad för matlagning

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja – 6 gånger/år
 • Eldning med annat bränsle – 1 gång/år
 • Vedspis i villa – 3 gånger/år

Lokaleldstäder (trivseleldning)

 • Eldstad för huvudsaklig uppvärmning – 1 gång/år
 • Övriga - vart tredje år

 

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har bestämt.

Beslutade brandskyddsintervaller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Intervall för de vanligaste objekten i småhus

Värmepannor

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja - 3 år
 • Eldning med pellets eller annat bränsle - 6 år

Köksspisar, ugnar eller annan eldstad för matlagning

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja - 3 år
 • Eldning med annat bränsle - 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 6 år

Lokaleldstäder (trivseleldning)

 • Eldning med fast bränsle – 3 år
 • Eldning med gas eller pellets – 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 6 år

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/sotning