Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Altan, uterum, skärmtak

Det behövs oftast inget bygglov för en altan eller terrass vid en villa eller radhus. Däremot kan det krävas för uterum. Inglasning av en balkong eller uteplats under tak kräver alltid bygglov eller anmälan.

Direkt till altaner

Direkt till uterum

Direkt till skärmtak

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Altaner

Stämmer alla punkter nedan får du bygga din altan även om den strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

 • Altanen kommer att vara lägre än 1,8 meter mätt från markens lägsta punkt. Tänk på att eventuella räcken också behöver vara lägre än 1,8 meter räknat från marken.
 • Altanen placeras i anslutning till en villa eller radhus (en- och tvåbostadshus).
 • Altanen kommer som längst sträcka sig 3,6 meter från huset.
 • Altanen placeras 4,5 meter eller längre ifrån tomtgränsen.
 • Området är inte utpekat som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt i bevaringsprogram eller detaljplan.
  Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

I alla andra fall behöver du söka lov för altanen. Bygglovsguide finns längst ner på sidan.

Boverkets webbplats

Uterum

Tänk på att ett uterum inte får användas som bostad utan ska vara avgränsat från den övriga bostaden med en tydlig klimatskärm, så som yttervägg och dörr. Ett uterum har inte isolering eller permanenta uppvärmningsanordningar. Önskar du exempelvis installera ett element i ditt uterum förändras användningssättet och därför även byggreglerna. Detta kan till exempel innebära krav på energihushållning.

Bygga nytt

Inom detaljplanerat område krävs det oftast bygglov eller anmälan för ett uterum.

Om ditt uterum blir en tillbyggnad på 15 kvm eller mindre alternativt är friliggande på högst 30 kvm kan det klassas som en attefallssbyggnad, så länge fastigheten är utanför kulturmiljö. Ditt uterum klassas som friggebod om uterummet är 15m2 eller mindre, har 3 meter i taknock eller lägre samt att det efter bygget som mest kommer att finnas 15m2 friggebod på tomten. Om ditt uterum inte kan klassas som attefallshus eller friggebod krävs bygglov.
Mer information om friggebod och attefallshus 

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse är en liten tillbyggnad eller en mindre friliggande byggnad (komplementbyggnad) bygglovsbefriad och inte heller anmälningspliktig, så länge byggnaden är 4,5 meter från tomtgräns. 

Glasa in uteplats

Inom detaljplanerat område krävs det alltid bygglov för inglasning av en uteplats under befintligt tak eftersom det räknas som en fasadändring, oavsett om uteplatsen är fristående eller i direkt anslutning till huvudbyggnaden. 

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse är fasadändringar bygglovsbefriade och fira från anmälningsplikt.

Utanför detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse krävs det bygglov  om du glasar in ett skärmtak som är byggt utan bygglov (enligt § 9:4).

Exempelritning på uterum
Boverkets webbplats

Skärmtak

Fritt att bygga

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga ett skärmtak som en "liten tillbyggnad" om det är minst 4,5 meter från tomtgräns.

Ligger din fastighet inom detaljplanerat område eller har områdesbestämmelser behöver alla punkter stämma för att ditt planerade skärmtak ska vara fritt från bygglovsplikt och anmälningsplikt.

 • Detaljplan/områdesbestämmelser tillåter bygglovsfria skärmtak
 • Det finns en villa eller radhus (en- eller tvåbosadshus) på tomten
 • Skärmtaket kommer vara 15 m2 eller mindre
 • Det finns sammanlagt högst 15 kvm bygglovsbefriade skärmtak på tomten efter att det planerade skärmtaket är byggt
 • Det byggs för att skydda uteplats, altan balkong eller entré
 • Skärmtaket kommer som närmast vara 4,5 meter från tomtgräns

Krävs anmälan eller bygglov?

Stämmer samtliga punkter behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du kan börja bygga. I alla andra fall behöver du först söka bygglov.

 • Detaljplan/områdesbestämmelser tillåter bygglovsfria skärmtak
 • Fastigheten är inte utpekad som värdefull enligt bevaringsprogram eller detaljplan
 • Fastigheten är inte inom eller i anslutning till riksintresse för totalförsvaret
 • Det finns en villa eller radhus (en- eller tvåbosadshus) på tomten
 • Huvudbyggnaden har inte tidigare byggts till med en attefallstillbyggnad
 • Skärmtaket kommer vara 15 m2 eller mindre
 • Skärmtakets nockhöjt är lägre än huvudbyggnadens
 • Skärmtaket kommer som närmast vara 4,5 meter från tomtgräns

Boverkets webbplats

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguider

Bygglovsguide för att glasa in altan, veranda eller balkong
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser
Bygglovsguide för att bygga altan, veranda eller balkong
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser