Avgifter och taxor bygglov

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för myndighetsutövningen eller tjänsten. I avgiften ingår till exempel kostnaden för prövning av bygglov, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd, delgivning för laga kraft och i vissa fall hörande av grannar.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från lantmäteriavdelningen.
Avgifter nybyggnadskarta
Prisexempel utstakning och lägeskontroll

Ny bygglovstaxa från den 1 april, 2021

Kommunfullmäktige antog den 18 mars 2021 en ny bygglovstaxa. Den nya taxan är mycket tydligare, med en prislista där beräkningarna redan är gjorda. Den nya taxan börjar att gälla den 1 april 2021 och påverkar inte ärenden som har skickats in före det.

Läs mer om den nya taxan

Taxa för bygglov, nybyggnadskarta med mera, för ansökningar som kommer in 1 april 2021 och senare 

Prisexempel, några vanliga ansökningar (2021)

Bygga nytt en- eller tvåbostadshus större än 100 kvm (som följer detaljplanen), 37 200 kr.

Bygga ny enklare komplementbyggnad, till exempel carport (som följer detaljplan), 6 000 kr.

Ändra fasad, som följer detaljplan och inte kräver tekniskt samråd, 3 600 kr

Bygga mur eller plank, som följer detaljplan och inte kräver tekniskt samråd, 3 900 kr. 

Bygga till ett uterum, max 49 kvadratmeter, som följer detaljplan och inte kräver tekniskt samråd, 10 200 kr. 

Installera eldstad/rökkanal när det inte kräver tekniskt samråd, 2 700 kr. 

Räkna ut din avgift, enligt gamla taxan

I dokumentet här under, finns information om hur vi räknar ut din avgift om du har ansökt före den 31 mars 2021. Formeln ser olika ut beroende på vilken åtgärd du planerar men justeringsfaktorn (N) är alltid 1,2 och Milliprisbasbeloppet (mPBB) för 2021 är 47,6.

Taxa för bygglov med mera för ansökningar som kom in senast 31 mars, 2021

Prisexempel för ansökningar inkomna innan 31 mars 2021
Ny fristående byggnad
Tillbyggnad
Mindre åtgärder
Förhandsbesked
Rivning (enskilt ärende)
Svartbygge
Eventuellt tillkommande avgifter i samband med förhandsbesked eller lov