Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Fasad, tak, fönster och dörrar

Inom områden som har en detaljplan behöver du oftast bygglov eller göra anmälan om du ska byta tak, ändra husets färg eller på annat sätt ändra byggnadens yttre utseende.

Byggnader med skyddsbestämmelser

Oavsett om din byggnad ligger inom eller utanför detaljplanerat område kräver underhåll av byggnader med ett särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser alltid en anmälan. Fasadändringar på byggnader med ett särskilt bevarandevärde kräver bygglov.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 

Inom detaljplanerat område

Om förändringen inte påtagligt ändrar villans/radhusets (en- och tvåbostadshus) eller områdets karaktär är åtgärderna oftast bygglovsbefriade, under förutsättning att det inte regleras i detaljplanen. 

Förädringar på ett flerbostadshus fasader och tak som vetter mot en kringbyggd gård är bygglovsbefriat. Under förutsättningen att detta inte regleras i detaljplanen och att byggnaden inte ligger i ett område med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Hitta din gällande detaljplan

Utanför detaljplanerat område 

Utanför detaljplanerat område eller ett område utan områdesbestämmelser behöver du inte söka bygglov för att gör "varsamma" förändringar genom att måla om din byggnad, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial.

Skulle din förändring innebära ändringar i den bärande konstrultionen behöver du göra en anmälan.

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguider

Bygglovsguide för att ändra fönster eller dörrar
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. förberedelser
Bygglovsguide för att måla om, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial
4. Gör din ansökan
2. Bilagor
3. Handläggning
1. Förberedelser

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fasad