Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Friggebod och attefallshus

Både friggebodar och attefallshus är i många fall bygglovsbefriade men det finns fortfarande mycket att tänka på och förhålla sig till i planeringen av bygget. Ska du bygga ett attefallshus behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja dina åtgärder.

Detaljplanen styr oftast vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt. Oftast behöver inte anmälningspliktiga åtgärder påverkas av detaljplanens regleringar men det finns undantag. 

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Friggebod

Din planerade friggebod är bygglovsfri om alla punkter stämmer.

  • Det kommer efter bygget sammanlagt finnas max 15 kvadratmeter bygglovsfria friggebodar på tomten.
  • Det finns en villa eller ett radhus (en- eller tvåbostadshus) på tomten.
  • Taknockshöjden kommer högst vara tre meter.
  • Friggeboden kommer som närmast vara 4,5 meter från tomtgräns. 
  • Detaljplanen tillåter bygglovsfria friggebodar.

Om inte alla punkter ovan stämmer behöver du söka bygglov för din friggebod alternativt göra en anmälan för ett attefallshus. 

Boverkets information om friggebodar

Attefallshus

Du som har en villa eller ett radhus får bygga ett eller flera så kallade attefallshus. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

Är din fastighet utpekad som kulturhistoriskt värdefull miljö krävs det alltid bygglov. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuell detaljplan. 
Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Det finns tre varianter av attefallshus.

  1. Komplementbyggnad som innebär exempelvis förråd, gäststuga eller garage. Den byggnaden får vara upp till 30 kvadratmeter och ha högst fyra meter i nockhöjd.
  2. Om attefallshuset ska användas som ett fritidshus eller en permanent bostad kallas det istället för komplementbostadshus. Det får vara upp till 30 kvadratmeter och ha högst fyra meter i nockhöjd. Det ska innehålla alla funktioner som finns i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning, personlig hygien och möjlighet att förvara saker.
  3. Attefallshuset kan även byggas som en attefallstillbyggnad till ett befintligt bostadshus. Då ska tillbyggnaden vara högst 15 kvadratmeter och högsta höjden är lägre än bostadshusets taknockshöjd.

Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten. 

Guide för att bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
Boverkets information om bygglovsbefriad attefallstillbyggnad (högst 15 kvadratmeter) 
Boverkets information om komplementbyggnad och komplementbostadshus (högst 30 kvadratmeter)

Att tänka på

Beroende på vilka åtgärder du önskar göra kan exempelvis konstruktionshandlingar, installationsritningar, energiberäkning eller brandskyddsdokumentation kan behöva lämnas in. En certifierad kontrollansvarig har kunskaper om vilka kompletterande handlingar som kan behövas och hur omfattande de behöver vara.

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov. Information om det hittar du på Boverkets webbplats. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuell detaljplan.

Mer information om strandskydd

Boverkets webbplats

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor