Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Garage, carport, förråd

En carport, ett garage eller förråd klassas oftast för en komplementbyggnad. Om det krävs bygglov eller anmälan beror blanda annat på vilken fastighet du tänker bygga på, byggnadens storlek och placeringen på tomten.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område krävs det oftast bygglov eller anmälan. Om din nya byggnad blir en tillbyggnad på 15 kvm eller mindre, alternativt är friliggande på högst 30 kvm och fastigheten ligger utanför kulturmiljö kan den klassas som en attefallssbyggnad. Din byggnad klassas som friggebod om den är 15m2 eller mindre, har 3 meter i taknock eller lägre samt att det efter bygget som mest kommer att finnas 15m2 friggebod på tomten. Om din nya byggnad inte kan klassas som attefallshus eller friggebod krävs bygglov.
Mer information om friggebod och attefallshus 
Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse är en liten tillbyggnad eller en mindre friliggande byggnad (komplementbyggnad) bygglovsbefriad och inte heller anmälningspliktig, så länge byggnaden är 4,5 meter från tomtgräns. Den friliggande byggnaden måste dock byggas i närheten av bostadshuset för att klassas som komplementbyggnad. I andra fall kan byggnaden klassas som huvudbyggnad. Det är också viktigt att den nya byggnaden är minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Exempelritning för garage, carport och förråd

Att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, till exempel brandskydd. Information om det hittar du på Boverkets webbplats. Det krävs också dispens enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Mer information om strandskydd
Boverkets webbplats

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor

Bygga komplementbyggnad

Guide - Bygga komplementbyggnad
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser