Installation/ändring av konstruktion, ledningar eller brandskydd

Du behöver göra en anmälan innan du ändrar i bärande konstruktion, VA-ledningar eller i byggnadens brandskydd. Ändrar du byggnadens ventilation krävs det anmälan eller bygglov beroende på i vilket hus åtgärden ska göras eller hur stor ventilationshuven är.

Ändra bärande konstruktion

Du behöver alltid göra en anmälan och få ett startbesked av stadsbyggnadskontoret innan du påbörjar förändringar i en byggnads bärande konstruktion.

Du behöver göra en anmälan för

 • ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • håltagning/öppning i bärande konstruktioner

Exempel på bärande konstruktioner

 • grund
 • stomme (ytterväggar och eventuella bärande innerväggar)
 • bjälklag
 • takstolar

Bärande konstruktioner ska vara dimensionerade (beräknade och konstruerade) så att de klarar av den belastning som byggnaden kräver. Dessutom ska de vara dimensionerade att klara vind- och snölaster och även hållfasthet i händelse av brand.

Om du planerar ändringar som påverkar fasaden eller husets utseende kan det krävar bygglov för fasadändringen.
Mer om fasadändring 

Installation eller ändringar i vatten och avloppsledningar

Du behöver göra en anmälan när du ska installera eller väsentligt ändra ditt vatten och avloppsystem. Kopplar du om eller inreder ytterligare ett mindre badrum är det inte anmälningspliktigt, då vi bedömer det inte är en väsentlig ändring.

Tänk på att en hygienisk standard på avloppsinstallationer minskar risken för spridning av farliga bakterier. Byggnadsverk ska vara projekterade och utförda så att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa.
Mer information på boverket.se 

Tänk på att den som äger ett flerbostadshus och planerar utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer ska installera system för IMD.

Mer information om IMD

Ändringar av brandskydd

Ska du göra en ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad så behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du påbörjar din åtgärd.

Exempel på ändringar som kräver anmälan:

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns.
 • Förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet.
 • Brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem.
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus.

Installation eller ändring av ventilation

Ventilationsändring i villa eller parhus (en- tvåbostadshus)

Att ändra VVS-installationer och ventilationskanaler vid exempelvis flytt av kök och badrum kräver att du gör en anmälan. Är din nya ventilationshuv högre än 1,2 meter behöver du istället söka bygglov för din installation eller ändring.

Ventilationsändringar i flerbostadshus eller annan byggnad

Ska du utföra ändringen på ett annat hus än ett som klassas som en- eller tvåbostadshus behöver du alltid söka bygglov.