Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal så ska du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats.

Ny eller byte av eldstad eller spisinsats

Om du ska installera eller byta till en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal behöver du först göra en anmälan. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats. Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från stadsbyggnadskontoret.

För att du ska få ett slutbesked måste signerad kontrollplan tillsammans med sotarintyg avseende eldstaden och rökkanalen lämnas in vid slutfört arbete. Men eldstaden får tas i bruk innan vi har gett ett slutbesked om godkänt sotarintyg finns.

Bygga skorsten

Utanför detaljplanerat område

Din skorsten kräver alltid en anmälan. Kom ihåg att du behöver ett beslut om startbesked från stadsbyggnadskontoret innan du kan påbörja din åtgärd.

Inom detaljplanerat område

Varje enskild punkt innebär att du behöver söka bygglov. I andra fall kräver skorstenen en anmälan. 

 • Din byggnad är kulturhistoriskt värdefull enligt bevaringsprogram eller detaljplan. 
  Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer
 • Din skorsten kommer vara närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten. 
 • Din skorsten kommer vara närmare än 4,5 meter från tomtgräns och din berörda granne vill inte ge sitt skriftliga godkännande.
 • Du ska bygga skorsten på ett hus som inte är en villa eller ett parhus (en- eller tvåbostadshus).
 • Skorstenen är så stor eller uppstickande att den bedöms innebära en västentlig ändring av byggnaden. 
  Du kan kontakta en bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret för att få en bedömning i ditt enskilda fall. 
  Läs med om skorstenar (uppstickande byggnadsdelar) på boverkets webbplats. 

Om din skorsten kräver bygglov hanterar vi hela eldstadsärendet som ett ärende. Du behöver inte skicka in en separat anmälan för eldstaden utan den inkluderas i bygglovsbeslutet. 

Detaljplanen styr vad du får göra.

När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Till din anmälan eller bygglovsansökan

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska du skicka in:

 • Fasadritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt skorstenens placering och utformning
 • Planritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering. Observera att rökkanalens placering ska redovisas i de våningsplan som berörs
 • Produktblad som visar utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad
 • Förslag till kontrollplan 
  Mer information om kontrollplan.

Exempelritning på skorsten och eldstad

 

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor