Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Marklov och trädfällning

Om du vill ändra marknivån mer än 50 centimeter inom detaljplanerat område – uppåt eller nedåt – måste du söka marklov. Utanför område med detaljplan kan istället en anmälan till miljöförvaltningen behövas. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.

Detaljplanen styr vad du får göra. I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du söker marklov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Kom ihåg att du behöver ha både marklov och startbesked innan du påbörjar arbetet. Marklov handläggs på samma sätt som bygglov.

Tänk på att det ibland kan bli större påverkan på omgivningen än vad du tänkte dig när du förändrar marknivån. Kontakta bygglovsavdelningen om du är osäker på vad som gäller för marklov.

Om marklov på Boverkets webbplats

Handlingar till din bygglovsansökan

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in nya markhöjder och hur dem förhåller sig till gamla. Vid trädfällning ska träder vara utritat.  
    Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Vid trädfällning, bifoga nytaget fotografi på trädet.

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor