Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Mur, plank och staket

Mur och plank kräver i de flesta fall bygglov. Förutom detaljplan och områdesbestämmelser är det främst placering, höjd, längd och genomsiktlighet som avgör.

Detaljplanen styr vad du får göra

Många områden i kommunen har en detaljplan eller områdesbestämmelser. Där står det bland annat hur, vad och var du får bygga. Om detaljplanen inte tillåter mur eller plank får du inte bygga dem, oavsett höjd. När du söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Plank, staket och mur

När blir staketet ett plank?

Ett staket är för det mesta både lägre och glesare än ett plank men det finns ingen exakt definition. Vi rekommenderar därför att du söker lov för konstruktioner som är över 1,2 meter.

Undantag från bygglov

  • Murar och stödmurar upp till 0,5 meter. Hela muren får högst vara 0,5 meter från markens lägsta punkt, annars krävs bygglov.
  • Staket upp till 1,2 meter. Hela staketet får högst vara 1,2 meter från markens lägsta punkt, annars krävs bygglov.
  • Din fastighet är inom detaljplanerat område och planket/muren vid en uteplats är högst 1,8 meter, sträcker sig som längst 3,6 meter ut från ett en- eller tvåbostadshus och är längre bort än 4,5 meter från tomtgräns. Om berörda grannar skriftligen godkänner placering närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs heller inget bygglov. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.
  • Din fastighet är utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse och planket/muren placeras i omedelbar anslutning till ett en- eller tvåbostadshus och minst 4,5 meter från tomtgräns. Om berörda grannar skriftligen godkänner en placering närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du inte heller bygglov. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Att tänka på

  • Bygglov krävs inte bara när du bygger nytt utan även om du ändrar en befintlig konstruktion väsentligt, till exempel byter ut stora delar av ett äldre plank till ett nytt utseende.
  • I Lund anser vi att plank och murar ut mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten bör vara högst 1,5 meter höga. Dina plank eller murar får vara 1,8 meter höga vid tomtgräns mot grannar. I bygglovsbedömningen tar vi hänsyn till exempelvis buller eller andra störningar och i enskilda fall kan högre höjder tillåtas.
  • Det är speciella höjdregler om det du vill bygga ska placeras vid en korsning. Läs mer om reglerna för placering mot gata och gång- och cykelväg.
  • Ingår din fastighet i kommunens bevaringsprogram och/eller är kulturhistoriskt värdefull kan din konstruktion omfattas av särskilda utformningskrav, till exempel när det gäller höjd. Mer om kulturmiljö och kommunens bevaringsprogram.
  • Även om det du vill göra inte kräver bygglov måste konstruktionen uppfylla övriga krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Till exempel får inte konstruktionens utformning innebära olägenheter för omgivningen.
  • Även om det inte krävs bygglov kan det krävas tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Pergola

En pergola är en enkel trädgårdskonstruktion för växter, utan tak eller väggar. En sådan konstruktion kräver inte bygglov. Planerar du ha tak på din pergola klassas det som skärmtak och vill du ha väggar i konstruktionen kan det klassas som plank. Då behöver du söka bygglov eller göra en anmälan.
Mer om skärmtak

Spaljé och stängsel

En spaljé är ett stöd av till exempel trä eller metall som används för klätterväxter eller fruktträd. Spaljéer där konstruktionen har stor genomsiktlighet, cirka 70% kräver inte bygglov.

Ett genomsiktligt stängsel är också bygglovsbefriat.

Vad gäller vid placering mot gata eller gång- och cykelväg?

Vid gatukorsningar, korsningar mellan gata och cykelväg samt vid tomtutfarter kan mur och plank försämra sikten och därmed trafiksäkerheten. Inom sikttrianglar för respektive korsning får ingen konstruktion eller häck vara högre än 0,8 meter.

Sikttriangel med maxhöjd på 0,8 meter

Illustration av gällande sikttrianglar vi gatukorsningar.

Gatukorsning: Från hörnan och 10 meter i båda riktningarna är maxhöjden 0,8 meter.
Korsning gata och gång- och cykelväg: Från hörnan och 5 meter längs cykelvägen samt 10 meter längs gatan är maxhöjden 0,8 meter.
Tomtutfart: Från hörnan och 2,5 meter i båda riktningarna är maxhöjden 0,8 meter.

Till din ansökan behöver du:

 

Ansök om lov

När du ansöker om lov får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguide

Bygglovsguide för staket, mur och plank
4. Gör din ansökan
4. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser