Påverka ett beslut

Om en ansökan om bygg-, mark eller rivningslov avviker från gällande detaljplan eller berör ett område som saknar detaljplan finns det möjlighet för grannar och andra sakägare att lämna in synpunkter. Som sakägare eller sökande har du även möjlighet att överklaga ett fattat beslut. Kommunen ansvarar för att informera berörda och detta sker genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och ibland via personliga brev.

Här kan du ta del av kommunens aktuella kungörelser

Påverka före ett beslut

Innan ett beslut fattas, som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan får sakägare, till exempel ägare till grannfastigheter, tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska lämnas skriftligen till kommunen senast den dag som har angivits i det personliga brevet eller i kungörelsen.

Handläggaren väger sedan in synpunkterna i en samlad bedömning av ansökan. Om lov inte beviljas blir den som sökt bygglovet kontaktad och ges möjlighet att ändra sin ansökan.

De flesta beslut fattas i delegation av tjänstepersoner men om det kommit in synpunkter som motsätter sig det föreslagna beslutet fattar istället byggnadsnämnden beslut i ärendet. Byggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden, dock ej i juli månad.

Efter ett fattat beslut

Beviljat lov

I samband med att beslutet lov skickas till dig som sökande får även dina grannar och andra sakägare information om att lov har beviljats via brev och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Grannar och sakägare har sedan fyra veckor på sig, från kungörelsedatum, att överklaga kommunens beslut. Om inga överklaganden lämnas in inom den tiden vinner beslutet laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Avslag

Om du har sökt lov och fått ett avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet senast tre veckor från den dag du delgavs beslutet, vilket anses ha skett en vecka efter annonseringen. 

Så överklagar du ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne. Överklagandet skickar du till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 Lund eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se. Du kan också lämna in det till medborgarcenter på Brotorget 1 i Lund. Byggnadsnämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har det kommit in i tid, överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

I överklagandet ska du ange byggnadsnämndens ärendenummer. Du ska också beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om förenklad delgivning tillämpas gäller istället de regler som informerats om när lovärendet inleddes.

Innehåll i ett överklagande

  • Vilket beslut du överklagar
  • Diarienummer
  • En beskrivning om varför du tycker att beslutet är felaktigt
  • Eventuella handlingar som stöder din uppfattning

Du måste lämna in ditt överklagande skriftligt med namn, adress och kontaktuppgifter.

Behöver du veta mer om hur du överklagar kan du ringa bygglovsavdelningen måndag, onsdag, torsdag 10-12 och 13-15 samt fredag 10-12..

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/paverka-beslut