Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Pool och bassäng

Du kan behöva söka bygglov, marklov eller göra en anmälan när du ska bygga en pool. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att risken för olyckor förhindras.

När behövs bygglov, marklov eller anmälan?

Det är oftast inte själva poolen som är bygglovspliktig. Beroende på hur poolen ser ut och är konstruerad kan det som finns runt poolen kräva lov, till exempel en mur, ett plank eller en avskärmning. 

 • Inget marklov behövs för en nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring. Ändras höjden på marken, upp eller ner, med mer än mer än 30 cm krävs alltid marklov inom detaljplanerat område.
  Mer om marklov
 • Vill du sätta upp pooltak (fast eller skjutbart) kan själva taket, beroende på hur högt det är och hur det ser ut, kräva bygglov.
  Mer om skärmtak
 • Om du vill bygga en stödmur eller sätta upp plank vid poolen krävs det bygglov, om fastigheten ligger inom detaljplanerat området.
  Mer om mur och plank
 • Ett poolhus kräver bygglov om det inte uppförs som en friggebod eller som attefallskomplementbyggnad, då krävs det istället en anmälan.
  Mer om friggebodar och attefallshus

Kontakta stadsbyggnadskontoret innan du börjar bygga din pool för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Om en åtgärd som kräver lov utförs utan lov ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Mer information om olovligt byggande
Mer om pool på boverkets webbplats

Skydd vid bassäng och likande anläggningar

Drunkningsolyckor är en av de vanligaste dödsorsakerna bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen.

Ordningslagen

Varsamhetsbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver detta. Du kan även behöva söka strandskyddsdispens om tomten ligger i närheten av vatten.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer.
Mer information om strandskydd.

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor