Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Riva, rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område behöver du oftast rivningslov. Det kan också krävas lov om området har så kallade områdesbestämmelser.

Detaljplanen styr vad du får göra. I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Vid vissa åtgärder utanför detaljplan räcker det att du gör en anmälan istället för att ansöka om rivningslov.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Boverkets information om rivningslov

Läs mer om ansökningsprocessen här

Följande handlingar ska du bifoga med din ansökan

  • Situationsplan
    Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000 och innehålla uppgifter om:
  • Kontrollplan
    Kontrollplanen ska säkerställa att rivningsprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Tänk på att kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är omfattande. Det är därför viktigt att du lämnar in kontrollplanen i god tid om ärendet kräver ett tekniska samråd. Då har byggnadsinspektören möjlighet att förbereda det tekniska samrådet och avgöra vilka som bör närvara vid samrådet. Läs mer om kontrollplan.
  • Matrialinventering
    Förteckning av farligt avfall, återvinningsmöjligheter och sortering. För att materialet i bygganden ska kunna återanvändas och återvinnas får det inte vara förorenat. Allt farligt avfall och elavfall ska sorteras ut samt transporteras bort och tas omhand av godkänd mottagare. Tänk på att det även kan förekomma flera andra material och komponenter i byggnader som ska sorteras ut som farlig avfall till exempel asbest, PCB, oljor, tryckimpregnerat virke och bly. Mer om farligt avfall från verksamhet

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor