Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Skyltar, vepor och flaggor

Du som vill måla på fasaden eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du också oftast söka bygglov. Däremot är till exempel skyltar i fönster inte bygglovspliktiga.

Bygglovsplikten gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamheter. För gatupratare krävs inte bygglov, men däremot tillstånd från polismyndigheten och tekniska förvaltningen.

Det finns kategorier av skyltar som är bygglovsfria så länge platsen du tänker sätta upp skylten på inte är utpekad som värdefull ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

  • Skylt som är högst en kvadratmeter eller orienteringstavla som är högst två kvadratmeter stor
  • Skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • Skyltar inomhus
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
  • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • Vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Huvudprinciper vid skyltning

All skyltformgivning måste göras med omdöme och omsorg. Skyltar ska underordnas byggnader och gatumiljö så att de inte dominerar stadsbilden. Det är viktigt att skyltars material och konstruktion tål väder och vind. Skyltar ska kunna åldras vackert.

Som vägledning för dig som tänker söka bygglov för att sätta upp en skylt har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett skyltprogram. 

Kommunens skyltprogram

Ansök om lov

När du ansöker om lov får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguide

Bygglovsguide för att sätta upp skylt eller ljusanordning
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser