Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Solceller, solfångare

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare inom ett detaljplanerat område däremot kan det krävas en anmälan. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och placeras utanpå befintligt tak eller fasad samt följa gällande detaljplan. Tänk på att det alltid krävs bygglov om fastigheten är utpekade som kulturmiljö eller riksintresse för totalförsvaret.

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Utanför detaljplanerat område krävs det oftast inget bygglov. Undantaget är om det är reglerat i områdesbestämmelserna. 

Tänk på att om solcellerna medför en ökad last så att en förstärkning av takkonstruktionen krävs, är själva ändringen av den bärande konstruktion en anmälningspliktig åtgärd. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.

Det krävs också bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs i områden med riksintresse. På kulturhistoriskt värdefulla byggnader bedöms det ofta vara olämpligt att montera solceller. 
Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper gärna till med övriga råd inför dina solcellsbeslut.
Information om gratis energi- och klimatrådgivning.

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguide

Bygglovsguide för solfångare och solceller
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/solceller