Strandskydd

Stränderna vid sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Skyddszonen omfattar både land och vatten. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Länsstyrelsen kan utvidga zonen upp till 300 meter, om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften.

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt.

Du hittar markeringar för strandskydd i kartan Underlag för lovansäkan och anmälan.
Kryssa i lagret Strandskydd, linje under Riksintresse och skyddsområden. Observera att avgränsningen i kartan inte är exakt.

Boverkets information om strandskydd

Din ansökan

Ansök om strandskyddsdispens

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten går det bra att kontakta medborgarcenter på lunds.kommun@lund.se eller på telefon 046-359 50 00 så skickar de en pappersblankett. Blankettansökan skickas till: Stadsbyggnadskontoret Box 41221 00 LUND

Hur omfattande en dispensansökan behöver vara beror på vad som ska göras på det strandskyddade området. Om ansökan exempelvis gäller en byggnad krävs vanligtvis följande handlingar:

  • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett
  • Beskrivning av åtgärden i text och bild.
  • Beskrivning av påverkan på strandskyddets syften. Allmänhetens tillgänglighet till strandzonen idag, respektive efter planerade åtgärder samt påverkan på växt- och djurlivet skall beskrivas noggrant och detaljerat. Eventuellt behöver extern biolog- eller ekologkompetens anlitas.
  • De särskilda skäl som skulle kunna ge möjlighet att godta en dispens från bestämmelserna om strandskydd i enligt 7 kap 18 c–d §§ miljöbalken.
  • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 som visar tomplatsavgränsning, tänkt åtgärd och området som avses att tas i anspråk, samt område där allemansrätten släcks ut. Det är viktigt att en sådan omfattning och skala väljs så att det går att bedöma åtgärdens läge i förhållande till strandlinjen och omgivande fastigheter. Skalstock och norrpil ska redovisas.
  • Placering och principiell utformning av byggnader och anläggningar på karta, nuläge och framtid. Principritningar i skala 1:200. Ange även vilka ytor som idag är öppna utan vegetation och i vilken omfattning borttagning av vegetation kommer att utföras. Komplettera gärna din ansökan med förtydligande fotografier och figurer och kartor som kan förbättra beslutsunderlaget.

I de flesta fall ansöker du om dispens till kommunen.När du ansöker om dispens får du betala en avgift. Men om det rör sig om exempelvis naturreservat, naturminnen eller vattenskyddsområden, ska ansökan skickas till Länsstyrelsen.

Mer om kommunens avgifter och taxor

Beslut och överklagan

Kommunens beslut om dispens tas av byggnadsnämnden. Detta granskas därefter alltid av Länsstyrelsen som beslutar om eventuell överprövning av kommunens beslut, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats. Länsstyrelsens beslut om överprövning kan inte överklagas men det beslut som tas av byggnadsnämnden är möjligt att överklaga, inom tre veckor från att beslutet delgivits.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/strandskydd