Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Har du pågående ärende når du enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Bygglovshandläggarna har telefontid måndag och torsdag 9.00-11.30 och 13-16. 
Byggnadsinspektörerna har telefontid måndag och torsdag kl 13-16.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Tillbyggnad och nytt hus

Du behöver söka bygglov för större hus och tillbyggnader. Ska du bygga mindre tillbyggnader eller ett mindre friliggande hus kan det räcka med en anmälan.

Detaljplanen styr vad du får göra. I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Tänk på att för att din planerade tillbyggnad ska räknas som just tillbyggnad ska tillägget vara underordnad befintlig byggnad. Vill du bygga till en större byggnadsdel ska du söka bygglov för ett nytt hus.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område och du planerar bygga en större byggnad, rekommenderar vi dig att först söka förhandsbesked för att få veta om marken är lämplig för det du vill göra. 
Mer information om förhandsbesked

Mindre friliggande och tillbyggnader kan klassas som attefallshus. De är då bygglovsfria men men även om du kan bygga bygglovsfritt måste du fortfarande göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar dina åtgärder. 
Mer information om attefallshus

Exempelritning på nybyggnad av enbostadshus med nybyggnadskarta
Exempelritning på tillbyggnad av enbostadshus

Att tänka på innan du ansöker om lov

Som fastighetsägare ansvarar du för att ordna parkering för din fastighet i enlighet med kommunens parkeringsnorm. Där beskrivs vilket ansvar byggherrar och fastighetsägare har för att tillgodose en rimlig efterfrågan på parkeringsplatser.
Lunds kommuns parkeringsnorm

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.
Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Ligger din fastighet nära vatten kan dina planer påverkas av strandskyddet. Det krävs dispens enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
Mer information om strandskydd

Ska du bygga ett stall, börja använda ett utrymme till djurhållning som tidigare använts till något annat eller sätta upp ett hägn behöver du ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Förprövning ska inte förväxlas med ett vanligt bygglov som du söker hos kommunen. En byggnation kan alltså kräva både bygglov och förprövning.
Mer om förprövning

Råd och riktlinjer för utemiljö vid förskolor
Boverkets webbplats
Läs hur du kan bygga mer energieffektivt på Energi- och klimatrådgivarna i Skånes webbsida

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguider

Guide - Bygga större byggnad
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor för större byggnad
1. Förberedelser för att bygga större byggnad
Guide - Bygga industri eller verkstad
1. Förberedelser
2. Bilagor
3. Handläggning
4. Gör din ansökan
Guide - Bygga flerbostadshus
1. Förberedelser
2. Bilagor
3. Handläggning
4. Gör din ansökan
Guide - Bygga komplementbyggnad
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser
Guide - Bygga bostadshus eller fritidshus
4. Gör din ansökan
3. Ansökan, handläggning och avgift
2. Bilagor
1. Förberedelser