Vilda djur, fåglar och skyddsjakt

Kommunen kan ingripa om vilda djur utgör en olägenhet för människors hälsa eller miljö. Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger först och främst på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat. Kommunen kan fatta beslut om skyddsjakt på kommunal mark om det bedöms nödvändigt för att skydda människors hälsa. Här kan du också läsa om hur du rapporterar sjuka fåglar.

Förvildade och skadade katter

Du kan vända dig till kommunens miljöförvaltning om det gäller katter som kan utgöra en sanitär olägenhet. Gäller det förvildade, övergivna/skadade katter hittar du information och nummer till anmälningstelefon hos Länsstyrelsen nedan. Upphittad död katt anmäls till polisen på telefon 114 14 som har möjlighet att leta efter kattens ägare.

Fåglar: råkor, kajor och duvor

Under häckningssäsongen som är mellan 1 april till 31 juli upplever många fåglarnas läten som störande. Dessutom kan de bli ett problem när de bygger bon på byggnader, river upp skräp från soptunnor och smutsar ned med avföring. Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren förebygga och begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor, arbetar eller rör sig kring fastigheten. Det bästa sättet är att arbeta förebyggande, det kan man göra genom att försvåra för dem att bygga bo på fastigheten och se till att de inte hittar mat i området. (Källa: Fastighetsägarna)

Fastighetsägarna: råd och tips när du störs av fåglar

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är det svårt att uppnå ett gott resultat och dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras. 

Om fåglarna upplevs som en sanitär olägenhet kan du kontakta miljöförvaltningen för bedömning:
miljoforvaltningen@lund.se eller telefon 046 - 359 52 61.

Råkor och kajor

Råkan är en fågel som gärna bor i träd i stadsmiljö och som dessutom lever i stora kolonier för trygghetens skull. De bosätter sig gärna nära bebyggelse där hotet från rovfåglar är mindre och det finns gott om lättillgänglig föda.

När råkkolonierna blir stora upplever många besvär i form av bland annat störande ljud och fågelspillning. Det är tyvärr svårt att åtgärda dessa problem. Att hugga ner träd är ingen lösning då dessa också är en del av vår stadsbild och närmiljö.

Skyddsjakt på råkungar får endast bedrivas under förutsättning att dessa utgör en sanitär olägenhet. Enligt nuvarande rättspraxis bedöms dock råkor som ett naturligt inslag och inte som en sanitär olägenhet. Den skyddsjakt som är tillåten på vuxna fåglar under en period av året har mycket liten effekt.

Skyddsjakt i särskilda fall

Kommunen kan fatta beslut om skyddsjakt om det bedöms nödvändigt för att skydda människors hälsa.

Vildsvin är vanligtvis nattaktiva. Skyddsjakt på vildsvin görs aldrig i bostadsområden eftersom det är för farligt att skjuta i trädgårdar i mörker med de vapen som krävs. Dessutom skapar det en orimlig störning för de boende åtskilliga hundra meter omkring som ligger och sover. Vildsvin kan förflytta sig långa sträckor under ett dygn och oftast handlar det om att under en längre tid kartlägga i vilka områden de rör sig, och om det finns betydande problem, därefter bedriva förebyggande jakt på dagtid.

Skadade vilda fåglar och djur

Kommunen tar inte hand om sjuka eller skadade vilda djur.

Större vilda djur som upptäcks skadade eller är sjuka hanteras av fastighetsägare eller jakträttsinnehavare. Om djuret kan utgöra en fara för trafiken eller om du är osäker på vem som äger marken, kontakta polis på 114 14. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om vad du bör göra vid en trafikolycka med vilda djur, eller när du hittat ett skadat eller sjukt vilt djur.

När det gäller mindre djur och fåglar som påträffas skadade, se Naturskyddsföreningens information nedan. Har du frågor som gäller sjuka vilda fåglar kan du även ta kontakt med en lokal ornitologisk förening. 

Sjuka fåglar

Fågelinfluensa drabbar framför allt sjöfåglar. Om du hittar flera döda sjöfåglar ska det rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), tel. 018-67 40 00 eller mejladress vilt@sva.se. SVA bedömer om fåglarna ska tas in för provtagning och obduktion.

Döda vilda djur

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. När vilda djur avlider inom bebyggelse är det sällan något problem ur hygienisk synvinkel och låter man dem bara vara kommer naturen själv att ta hand om dem. Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats kontaktas markägaren eller fastighetsägaren.

Döda katter och hundar anmäls direkt till polisen på telefon 114 14, som kan göra en ägarkontroll.

Vissa däggdjur och fågelarter tillhör staten och hanteras enligt information på Naturvårdsverkets webbplats nedan.