Förrättningar och andra tjänster

Lund är en av de kommuner i Sverige som har en kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att det i Lund är kommunen och inte det statliga lantmäteriet du ska vända dig till för att få en lantmäteriförrättning utförd, till exempel om du vill stycka av en tomt, bilda en gemensamhetsanläggning, skapa servitut eller göra andra ändringar i fastighetsindelningen.

Olika slags förrättningar

Avstyckning görs när en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en ny fastighet. Du kan ansöka om att den nya fastigheten ska vara fri från inteckningar (pantbrev).  

Fastighetsreglering innebär att man överför mark från en fastighet till en annan. Genom fastighetsreglering kan även servitut bildas, ändras eller upphävas.

Anläggningsförrättning gör man för att bilda eller ompröva en så kallad gemensamhetsanläggning, det kan handla om till exempel gemensam väg, vatten och avlopp, fiber eller garage.

Fastighetsbestämning görs för att få klarhet i exempelvis hur gränsen går mellan olika fastigheter, om ett servitut gäller eller vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Andra åtgärder du kan ansöka om är ledningsrätt, klyvning, sammanläggning, äganderättsutredning med mera. Vi kan också hjälpa till med bland annat gränsutvisning (när det finns koordinater) och bildande av samfällighetsförening.

För att ansöka om förrättning hos Lunds kommun kan du använda en e-tjänst vi har tillsammans med statliga lantmäteriet. Din ansökan skickas automatiskt till oss.

E-tjänst: Ansök om förrättning 

Blankett: Ansök om förrättning 

Statliga lantmäteriet

Några tjänster kan inte Lunds kommun hjälpa dig med. Då behöver du vända dig till statliga lantmäteriet

Priser förrättningar Lunds kommun

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Överenskommelse om fast pris

För standardförrättningar kan lantmäteriet erbjuda fast pris. Prisexexempel (2021):

Vanligt pris för avstyckning: 45 000−50 000 kr.
Vanligt pris för fastighetsreglering: 45 000−50 000 kr.

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns tre timpriser (2020):

Tjänst Timpris
Förrättningslantmätare 1700 kr/tim
Biträdande handläggare 1500 kr/tim
Förrättningsassistent 1200 kr/tim

Olika ärenden kräver olika arbetsinsats

Det är ärendets omfattning som avgör priset. Typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter har betydelse för arbetsinsatsen. Men det kan också finnas problem och svårigheter som gör att förrättningen tar mer tid - exempelvis krånglig fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

Betalning

Lantmäteriets betalningsvillkor är 30 dagar netto. Därefter debiteras ränta med gällande diskonto plus åtta procentenheter. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Vad ingår?

I en lantmäteriförrättning ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs:

Ansökan När ansökan kommit in och diarieförts, skickas en bekräftelse ut.

Utredning Lagfarter kontrolleras, kartor tas fram, gällande planer och bestämmelser utreds samt servitut och samfälligheter kontrolleras och utreds. Det undersöks om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar m.m.

Kontakter, samråd Berörda informeras, frågor besvaras, samråd med kommun/byggnadsnämnd, länsstyrelse och andra myndigheter, eventuell besiktning av områden, vägar, hus m.m.

Sammanträde Om sammanträde behövs skickas kallelser ut, delgivning bevakas, förberedelser vidtas, sammanträdet hålls och protokoll upprättas.

Fältarbete Underlag för fältarbete utreds och insamlas; arkivuppgifter om befintliga gräns-, polygon- och mätpunkter; lämpligheten hos nya gränser bedöms på plats, befintliga punkter mäts in för att lokalisera nya gränser, nya gränser markeras och mäts in.

Karta Mätdata beräknas, karta konstrueras och justeras med hänsyn
till mätdata, karta ritas och lagras sedan i kartdatabas.

Beslut Bedömningar görs, rättsfall studeras, fastighetsrättslig och teknisk beskrivning upprättas, beslut tas och formuleras samt protokoll upprättas.

Avslutning Underrättelse om avslutande skickas ut. Lantmäteriakten upprättas. Efter fyra veckor kan förrättningen vinna laga kraft och åtgärden registreras i Lantmäteriets fastighetsregister. Kopia av lantmäteriakten och räkning skickas ut. Akten arkiveras.