Mätning

Innan ett hus byggs är det viktigt att mäta så att det blir på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Mäteneheten på Lunds kommun har kompetens att utföra bland annat husutstakning, lägeskontroller och gränsvisning. Kontakta oss för att diskutera ett uppdrag och för att få en kostnadsuppskattning.

Utstakning betyder att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå. Generellt gäller att utstakning krävs om byggnaden ligger i tomtgräns eller är över 50 kvm. Husutstakning sker efter att du har fått startbesked för ditt bygge. Mätenheten utför husutstakning inom 3 arbetsdagar efter vi fått din beställning.

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer med bygglovet.

Det är inget krav att använda kommunens mätenhet men väljer du ett privat företag måste det ha rätt behörighet, det är samma behörighet som statliga lantmäteriet rekommenderar (länk längst ned på sidan). Du måste även betala en avgift förunderlagsdata, grundmaterial med mera som är på 20 % av den avgift som det skulle ha kostat om kommunen utfört arbetet.

Ange följande information när du beställer

  • Fastighetsbeteckning eller adress.
  • Uppgift om vad du planerar bygga och ungefärlig storlek på första våningen
  • Telefonnummer där vi kan nå dig dagtid
  • Faktureringsuppgifter inklusive organisationsnummer/personnummer

Prisexempel

Utstakning av ett enbostadshus med fyra hörn och arealen < 200 kvadratmeter kostar 10 210 kronor inkl moms (2021). Kostnaden debiteras enligt gällande bygglovstaxa och beror på byggnadens storlek samt antal hörn. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Lägeskontroll av en byggnad med fyra hörn och arealen <200 kvm kostar 5 105 kronor inkl moms (2021). Kostnaden debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa och beror på byggnadens storlek samt antal hörn. Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Stomnät

Lunds stomnät finns som öppen data och du hittar det här. 

Stomnätet behöver du som professionell mätare, inte som privatperson.

Andra typer av mätningstjänster

  • Inmätningav byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation.
  • Precisionsavvägningsom innebär mätning av höjdskillnad mellan punkter med hög noggrannhet till exempel sättningsmätningar.
  • Rutavvägningsom innebär mätning av ett rutnät av punkter i plan och höjd (ofta i terrängen eller en större yta) på ett bestämt avstånd. Data används till volymberäkning, terrängmodeller med mera.
  • Specialinmätningarsom till exempel 3D-mätningar och grundvattenmätningar.

Timkostnad för mätningstjänster är 1 021 kr + moms (2021). Vissa mätningar kan kräva att det är fler mätare och att kostnaden därmed blir högre. I så fall kommer du att informeras om det.