Mål: Konsumtion och produktion

År 2030 konsumerar och produceras det mer cirkulärt i Lunds kommun. Det ska vara lätt att göra rätt.

Planetens resurser nyttjas inte på ett ansvarsfullt sätt idag och konsumtionen av varor och tjänster står för ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser. För att uppnå hållbar utveckling krävs att vi utgår från planetens och ekosystemens kapacitet och ändrar hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

För att hitta lösningar krävs ökat samarbete lokalt och regionalt samt ett mer balanserat och tvärsektoriellt tänkande.

Delmål inom konsumtion och produktion

Målet om konsumtion och produktion har åtta delmål:

  • Lunds kommun ska fortsatt satsa på gröna investeringar och bevaka att kommunens tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan. Kommunen ska i sin kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.
  • Alla upphandlingar av varor och tjänster ska ställa relevanta hållbarhetskrav. Andelen upphandlingar som sätter höga miljömässiga krav ska kontinuerligt öka.
  • De årliga konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser per invånare i Lund ska minska. De kommunala nämnderna får stå för max 0,3 ton av utsläppen.
  • I Lunds kommunkoncern ska samtliga livsmedel ha minsta möjliga negativa klimat- och miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska. Den nationella livsmedelsstrategin ska vara ledande.

  • Livsmedelsproduktionen i Lunds kommun ska vara hållbar, motståndskraftig och bidra till en långsiktig livsmedelsförsörjning samt upprätthållande av ekosystem, mark och jordkvalité.
  • Organisationen Lunds kommun ska möjliggöra och förenkla etablering av affärsmodeller, varor och tjänster som är cirkulära samt miljö- och klimatsmarta.
  • I Lunds kommun ska mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska markant. Mängden hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst 35 procent per invånare.
  • Lunds kommun ska arbeta utåtriktat för att främja hållbart lärande. Kunskap om hållbarhet ska spridas och vara lättillgänglig.

Efter sommaren kommer vi att lägga ut en layoutad och tillgänglighetsanpassad version av ny LundaEko. Fram tills dess hittar du den version som är beslutad av kommunfullmäktige på länken nedan:

LundaEko version 2021-06-22

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet och delmålen.

Gröna obligationer

Vi ger ut gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling.

Lunds gröna obligationer

Upphandling av ekologisk och klimatsmart mat

Lunds kommun arbetar med höga krav för hållbarhet i upphandlingar. Bland annat har vi flera år i rad vunnit pris för att vara den kommun i Sverige som köper in mest ekologiska och svekologiska livsmedel. Men mycket arbete kvarstår för andra varor och tjänster.

Ekologisk mat i Lunds kommun

Avfall och återvinning

Lunds renhållningsverk (LRV) arbetar med att minska avfall och att utveckla möjligheter till återvinning i kommunen.
Lunds renhållningsverk (LRV)

Fritidsbanken

Vi driver Fritidsbanken där lundabor kan låna, istället för att köpa begagnade saker för utöva aktiviter på sin fritid.
Fritidsbanken Lund

Fairtrade City

Lunds kommun är en Fairtrade City. Inom Lund Fairtrade City arbetar vi för att bidra till en rättvis världshandel som en del av Agenda 2030.
Fairtrade City Lund

Återvinning av utsliten IT-utrustning

Kommunen säljer tillbaka IT-utrustning som inte längre fungerar till ett företag som ger produkterna ett andra liv, eller skickar dem till materialåtervinning.

Cirkulär ekonomi - industriell symbios

Vi samarbetar med andra kommuner och företag kring cirkulär ekonomi - industriell symbios (då en aktörs avfall blir en annans resurs). Ett exempel är det EU-projektet COOL DH där Kraftringen bygger det som ska bli världens största fjärrvärmenät med låg temperatur med restvärme från ESS och Max IV.
COOL DH

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempelär:

Når vi våra mål?

LundaEko 2021 - 2030 började gälla i juni 2021. Därför har ännu ingen uppföljning gjorts av nuvarande mål. 

Här hittar du slutredovisningen av förra LundaEko.