Mål: Boende och närmiljö

År 2030 är Lunds kommun en föregångare och förebild inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Lund är en expansiv kommun i en växande region och står inför en omfattande utveckling. När Lund växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt.

Det finns flera styrdokument inom kommunkoncernen som berör hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Utgångspunkten för hur ekologisk hållbarhet kopplas till en hållbar stadsutveckling handlar om hur den fysiska miljön i kommunen planeras och utvecklas för att trygga ekosystem, minska miljöpåverkan och gynna en hälsosam livsmiljö. Hur städer, tätorter, byar och bostadsområden är utformade påverkar hur vi arbetar, lever, umgås och förflyttar oss.

Delmål inom boende och miljö

Målet om Boende och närmiljö har fem delmål:

  • Lunds kommun har år 2030 etablerat sig som en föregångare inom cirkulärt och klimatneutralt byggande och anläggningsarbete. Utsläppen från byggsektorn ska halveras till 2025 och vara nettonoll 2030.
  • I Lunds kommun utsätts inte invånarna för hälsoskadligt buller och kommunkoncernen strävar efter att människor och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt av luftföroreningar eller av strålning.
  • Lunds kommun ska ha ett attraktivt, säkert och miljöanpassat väl utbyggt mobilitetssystem för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och andra fossilfria färdmedel i och mellan tätorterna. Andelen fossilfria resor ska öka på bekostnad av icke fossilfria färdmedel.
  • Lunds kommun ska i bebyggelseplanering först och främst utgå från att växa genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller hårdgjorda ytor. Den högklassiga jordbruksmarken (klass 8–10) ska värnas. Jordbruksmark bör inte tas i anspråk för ny bebyggelse.
  • Lunds kulturhistoriska och arkitektoniska arv i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.

Efter sommaren kommer vi att lägga ut en layoutad och tillgänglighetsanpassad version av ny LundaEko. Fram tills dess hittar du den version som är beslutad av kommunfullmäktige på länken nedan:

LundaEko version 2021-06-22

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet.

Översiktsplanen

Det gröna Lund är ett av översiktsplanens tre målområden. Enligt detta ska all ökning av resande i kommunen ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Dessutom ska den blågröna infrastrukturen för rekreation och ekologiska värden öka i kommunens tätorter och på landsbygden.
Översiktsplanens målområden

Hållbart resande och miljöanpassat transportsystem

LundaMaTs är Lunds kommuns strategi för hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs har riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter. Det berör på så vis alla som bor och vistas i Lund.
Hållbart resande och transporter i Lunds kommun

Ledande projekt

Vi deltar i ett flertal projekt som leder utvecklingen på området. Exempelvis Smarta offentliga miljöer och COOL DH.
Projekt inom hållbarhet i Lunds kommun

Åtgärdsplan mot buller

I kommunens åtgärdsplan mot buller 2019 – 2023 pågår ett arbete med att minska antalet människor som utsätts för buller
Åtgärdsplan för buller

Kommunen genomför också olika åtgärder för att minska att invånarna utsätts för UV-strålning.

Når vi våra mål?

LundaEko 2021 - 2030 började gälla i juni 2021. Därför har ännu ingen uppföljning gjorts av nuvarande mål. 

Här hittar du slutredovisningen av förra LundaEko.