Mål: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

År 2030 har Lunds kommun en rik biologisk mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster och god tillgång till kvalitativa gröna miljöer.

Om vi inte tar hand om naturen riskerar vi vår matförsörjning och vår ekonomi. En rik natur med hög biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster är grunden för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster är de olika nyttor som naturen förser oss människor med, så som rening av vatten, pollinering och möjlighet till rekreation. Den biologiska mångfalden och naturens nyttor behöver skyddas, bevaras och utvecklas i Lunds kommun.

Delmål inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Målet om biologisk mångfald och ekosystetjänster har sex delmål:

  • I Lunds kommun finns det god tillgång till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Sådan mark ska inte minska till 2030.
  • I Lunds kommun har ekosystemtjänster i tätortsmiljöer och på landsbygden säkrats och stärkts. Antalet naturbaserade lösningar ska öka.
  • I Lunds kommun ska naturområden som får skydd i form av naturreservat, biotopskydd eller motsvarande kontinuerligt öka.
  • I Lunds kommun ska värdekärnor samt grön och blå infrastruktur bevaras, utvecklas och utökas för att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd.
  • Förekomsten av invasiva främmande arter ska minska i Lunds kommun. Kommunkoncernen ska inte tillåta nyetablering av främmande arter i kommunens parker och grönområden som kan bli invasiva i Lunds kommun enligt Artdatabankens lista - hotkategori SE och HI.
  • Kommunkoncernen ska verka för att täktverksamhet inom kommunen inte etableras eller utvidgas på ett sätt som har negativ påverkan på de områden som utpekas som värdefull natur enligt Naturvårdsverkets definition för skyddad natur.

Efter sommaren kommer vi att lägga ut en layoutad och tillgänglighetsanpassad version av ny LundaEko. Fram tills dess hittar du den version som är beslutad av kommunfullmäktige på länken nedan:

LundaEko version 2021-06-22

Så arbetar vi för att nå målet

Grönprogram

Grönprogrammet tar ett grepp om de gröna värdena i staden och på landsbygden. Programmet har tre mål som berör olika skalor: ekosystemen, samhället och människan. Fokus ligger dock på kommunens egen mark och de områden där kommunen har rådighet.
Grönprogram för Lunds kommun

Översiktsplanen

Det gröna Lund är ett prioriterat område i översiktsplanen. Bland annat ska Lund bli en grönare kommun. Gröna och blå strukturer ska utvecklas för att möta klimatförändringar och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.
Översiktsplanens målområden

Gröna skolgårdar

I Lund pågår en långsiktig satsning på Gröna skolgårdar på förskolor och skolor.
Gröna skolgårdar 

Når vi våra mål?

Når vi våra mål?

LundaEko 2021 - 2030 började gälla i juni 2021. Därför har ännu ingen uppföljning gjorts av nuvarande mål. 

Här hittar du slutredovisningen av förra LundaEko.