Mål: Klimat och energi

År 2030 är Lund en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.

Lunds kommun har tagit fram en koldioxidbudget för att bedöma hur fort utsläppen från kommunen som geografiskt område måste minska för att ligga i linje med Parisavtalet. Utsläppen från transportsektorn och jordbrukssektorn måste minska fort och utfasningen av fossila drivmedel måste påskyndas. Aktörer i Lund behöver börja arbeta för ett ökat koldioxidupptag och att öka kolförrådet i mark och vegetation genom att skapa kolsänkor.

Även om växthusgasutsläppen minskar väsentligt, så är klimatet redan påverkat med tydliga effekter som följd. Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringarna och minska risken för negativa konsekvenser.

Delmål inom klimat och energi

Målet om klimat och energi har sju delområden:

  • Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010, minska med minst 65 procent till 2025 och med minst 80 procent till 2030. 2045 ska kommunen vara klimatpositiv och utsläppen nära noll.
  • Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90 procent mellan 2010 och 2030.

  • Kolinlagring inom Lunds kommun ska öka mellan 2021–2030. Kommunkoncernen ska verka för infångning av koldioxid.

  • Energianvändningen ska minska med minst 15 procent mellan 2015 och 2030 inom Lunds kommun.

  • Den lokala produktionen av förnybar el, värme och drivmedel ska 2025 vara minst 1300 GWh varav sol och vind ska stå för minst 100 GWh. År 2030 ska sol och vind stå för minst 150 GWh.

  • Den fysiska miljön i Lunds kommun ska utformas så att sårbarheten för risker kopplade till pågående klimatförändringar ska minska mellan 2021 och 2030.

  • Kommunkoncernens förmåga att hantera effekterna av extrema väderhändelser kopplade till värme, kyla och nederbördsmängd ska öka mellan 2021–2030.

Efter sommaren kommer vi att lägga ut en layoutad och tillgänglighetsanpassad version av ny LundaEko. Fram tills dess hittar du den version som är beslutad av kommunfullmäktige på länken nedan:

LundaEko version 2021-06-22

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet.

Hållbart resande och miljöanpassat transportsystem

LundaMaTs är Lunds kommuns strategi för hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. LundaMaTs anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter och berör på så vis alla som bor och vistas i Lund.
Hållbart resande och transporter i Lund

Klimatpolitiskt råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år i april överlämnar de en rapport till kommunstyrelsen som granskar kommunens klimatarbete.
Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Energiplan

För att nå våra energi- och klimatmål ska Lunds kommun i första hand minska samhällets behov av energi. En viktig utgångspunkt i energiplanen är att den bästa kilowattimmen är den sparade. 
Energiplan för Lunds kommun

Klimatneutrala Lund

Lunds kommun deltar i och driver själva ett flertal klimatprojekt. Ett av dessa är klimatneutrala städer 2030. I projektet är Lund en av nio städer som beviljats medel från Viable Cities för att snabba på klimatomställningen.
Klimatneutrala Lund

Energi- och klimatrådgivning

Våra energi- och klimatrådgivare stöttar företag, privatpersoner och organisationer till mer en mer klimat- och energismart vardag.
Möt våra energi- och klimatrådgivare

Klimatanpassning

Klimatanpassning är en komplex fråga som vävs in i våra vanliga planer och processer. Bland annat i Lunds kommuns och översvämningsplan.

Når vi våra mål?

LundaEko 2021 - 2030 började gälla i juni 2021. Därför har ännu ingen uppföljning gjorts av nuvarande mål. 

Här hittar du slutredovisningen av förra LundaEko.