Energiplan för Lunds kommun 2019–2026

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. Samtidigt ska tillgången på energi i Lunds kommun ska vara långsiktigt hållbar och robust.

För att nå de övergripande energi- och klimatmålen ska Lunds kommun i första hand minska samhällets behov av energi. Det handlar om allt från att utforma staden så att behovet av transporter minskar till att bygga välisolerade hus. En viktig utgångspunkt i energiplanen är att den bästa kilowattimmen är den sparade.

Energiplan 2019 - 2026

Ett systemperspektiv

Lunds energiplan har ett systemperspektiv. Det innebär att vi tar hänsyn till alla delar inom kommunens energisystem och hur de samverkar med varandra och omvärlden. 

Energitrappan vägledande

Energitrappan ska vara vägledande för Lunds kommun vid all användning och tillförsel av energi. Energitrappan består av fyra steg:

  1. Minskat energibehov: all användning av energi påverkar miljön negativt. Det första steget ska därför alltid vara att minska behovet av energi. Exempelvis genom att förtäta staden och öka samåkning.
  2. Restvärme: Nästa steg i energitrappan är att tillvarata restvärme istället för att kyla bort den till ingen nytta. Restvärmen kan användas till uppvärmning eller till produktion av varor och tjänster.
  3. Förnybart: Förnybar energi, som solenergi, vindkraft och biobränsle ger låga utsläpp av fossila växthusgaser. Förnybar energi ska därför väljas framför ändliga resurser.
  4. Ändliga resurser: Bland annat kol, naturgas och bensin som ger utsläpp av fossil koldioxid. Ändliga resurser ska helst undvikas helt, men när de är nödvändiga ska avfall och restprodukter användas i första hand.Energitrappan

Beredskap för eleffektbrist

Energiplanen syftar bland annat till att motverka effektbrist. På kort sikt är risken för eleffektbrist i kommunen liten. På längre sikt – fram till 2030 – ökar risken. Energiplanen tar hänsyn till detta. De åtgärder man tittar närmare på är:

  • ökad kapacitet för överföring
  • en fungerande effektmarknad
  • ökad kapacitet för energilagring
  • ökad lokal elproduktion från förnybara källor
  • att vara aktiv vid eventuell planering för nya verksamheter som kräver mycket el
  • minskad andel el för uppvärmning

Åtgärder för en säker och tillräcklig tillgång på förnybar el, värme och drivmedel

I energiplanen finns fyra delområden. De har åtgärder som ska trygga en säker och tillräcklig tillgång på el, värme och drivmedel från förnybara källor. Åtgärderna ska ge förutsättningar för ett energisystem utan fossila bränslen. De ska tillgodose energibehovet hos kommunens invånare och företag utan att riskera välfärd och hälsa för kommande generationer.

Delområde 1: Energieffektiva transporter och förnybara drivmedel. Arbeta med att minska behovet av transporter i kommunen, öka andelen miljöanpassade fordon samt förbättra distributionen av förnybara drivmedel.

Delområde 2: Engagera flera i energiomställningen. Syftar till att involvera medborgare och andra aktörer i samhället i arbetet för att nå energiplanens mål. Åtgärderna ska göra det lätt att göra rätt för medborgare och företag.

Delområde 3: Energieffektiva fastigheter och entreprenader. Åtgärderna ska bidra till att stärka arbetet med energieffektiva fastigheter och entreprenader inom Lunds kommun.

Delområde 4: Ökad självförsörjning av förnybar energi med cirkulära flöden. Aktiviteterna går ut på att vi öka den förnybara energi vi själva producerar och att främja cirkulära flöden.

Relaterad information