Mål: Miljö- och hälsofarliga ämnen

År 2030 påverkas Lunds kommuns invånare och miljön minimalt av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Miljö- och hälsofarliga ämnen finns i det mesta – i mat, kläder, möbler, byggnader, elektronik, hygienartiklar och leksaker. De kemiska ämnena har bidragit till en ökad välfärd. Men vissa har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Då barns och ungdomars kroppar fortfarande utvecklas är de extra känsliga för att utsättas för miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi arbetar därför på många olika sätt för att barn och unga inte ska utsättas för dessa ämnen.

Delmål inom miljö- och hälsofarliga ämnen

Målet om miljö- och hälsofarliga ämnen har tre delmål:

  • Förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i alla verksamheter i kommunkoncernens ska minimeras.
  • Utsläpp och användning av miljö- och hälsofarliga ämnen ska minimeras från byggnader, vägar och anläggningar i Lunds kommun.
  • Lunds kommun ska inte ha förorenade områden som utgör något hot mot miljön eller människors hälsa.

Efter sommaren kommer vi att lägga ut en layoutad och tillgänglighetsanpassad version av ny LundaEko. Fram tills dess hittar du den version som är beslutad av kommunfullmäktige på länken nedan:

LundaEko version 2021-06-22

Så arbetar vi för att nå målet

Lunds kommun har tagit fram en kemikalieplan (LundaKem). Planen har fokus på barns och ungas hälsa och miljö. I den hittar du konkreta åtgärder som kommunen jobbar med inom områdena:

  • Bygg, underhåll och anläggning
  • Upphandling
  • Förskola, skola och fritidsverksamhet
  • Information

Mer information om LundaKem

Når vi våra mål?

LundaEko 2021 - 2030 började gälla i juni 2021. Därför har ännu ingen uppföljning gjorts av nuvarande mål. 

Här hittar du slutredovisningen av förra LundaEko.