Mål: Yt- och grundvatten

År 2030 är den ekologiska och kemiska statusen för Lunds kommuns vatten god. En trygg och motståndskraftig dricksvattenförsörjning har säkrats och skadliga utsläpp till vatten har minimerats.

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, och tillgången till rent vatten är avgörande för en hållbar utveckling. Lunds kommun står inför stora utmaningar i olika vattenfrågor. Kommunen har en del i ansvaret att uppnå god status i yt- och grundvatten enligt EU:s vattendirektiv men har inte egen rådighet. Arbetet behöver genomföras genom samverkan, och många åtgärder behöver tas fram och verkställas för att uppnå delmålen i LundaEko.

Delmål inom yt- och grundvatten

Målområdet för yt- och grundvatten har tre delmål:

  • Ytvatten (sjöar och vattendrag) i Lunds kommun ska ha god ekologisk och kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer.
  • Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt beslutade miljökvalitetsnormer.
  • Lunds kommun ska arbeta cirkulärt och hushålla med vattenresurserna. Kommunens yt- och grundvattenförekomster ska ha ett robust skydd för att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet för allmänna behov, även för framtida generationer.

Efter sommaren kommer vi att lägga ut en layoutad och tillgänglighetsanpassad version av ny LundaEko. Fram tills dess hittar du den version som är beslutad av kommunfullmäktige på länken nedan:

LundaEko version 2021-06-22

Så arbetar vi för att nå målet

Vattenplaner

Delmålen om vatten i LundaEko II är till stor del kopplade till det samlade arbete som pågår inom ramen för Lunds vatten. Kommunen, VA SYD (huvudman för dricksvattenförsörjningen), Sydvatten (dricksvattenproducent) samt Höjeås och Kävlingeåns vattenråd tar ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Arbetet har resulterat i fem planer antagna av kommunfullmäktige:

Vattensamordnare

En tjänst som vattensamordnare inrättades i Lunds kommun under 2019. Vattensamordnare ska bidra till att påskynda arbetet med att skapa dagvattenanläggningar och till en bättre samordning av vattenfrågorna.

Når vi våra mål?

LundaEko 2021 - 2030 började gälla i juni 2021. Därför har ännu ingen uppföljning gjorts av nuvarande mål. 

Här hittar du slutredovisningen av förra LundaEko.