Miljöanslag för föreningar och ideella organisationer

Har du ett projekt på gång med idéer som leder till en bättre miljö i Lund? Föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Lunds kommuns miljöanslag. Ansökan för detta året ska göras senast den 15 november.

Miljöanslaget ska användas för ändamål som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling och gynnar en god miljö i Lunds kommun. Det är kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott som fattar beslut om tilldelning av medel.

Så ansöker du om miljöanslag

Ladda ner blankett för ansökan om miljöanslag

Vilka kan söka?

Föreningar, organisationer och kommunala verksamheter kan söka medel från miljöanslaget, inte enskilda personer eller företag.

För kommunal verksamhet görs ansökan av nämnd eller styrelse. För organisationer eller föreningar åtgärder krävs att ansökan är underskriven av dess verksamhetens ordförande.

Ansökan lämnas in till kommunstyrelsen som beslutar enligt fastställda regler för miljöanslaget. Beslutet kan inte överklagas.

När ska ansökan göras?

Föreningar och organisationer ska ansöka senast den 15 november, medan kommunala verksamheter kan söka året runt.

Vad går det att söka medel för?

Medel kan sökas för åtgärder som genomförs inom Lunds kommun. Åtgärden ska vara väl avgränsad och väldefinierad. Åtgärden ska vara av tillfällig natur, till exempel ett pilotprojekt. Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet eller redan pågående projekt. Startbidrag kan lämnas till ny verksamhet.

Åtgärder som kan knytas till Lunds program för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko) prioriteras.

Åtgärder kan finansieras helt eller delvis genom bidrag ur miljöanslaget och kan kombineras med andra typer av bidrag. Åtgärder som delfinansieras från andra källor prioriteras.

Ansökans utformning

Vid ansökan om medel ska blanketten för ansökningar om bidrag ur miljöanslaget
användas.

Ladda ner blankett för ansökan om miljöanslag

I ansökan ska åtgärdens syfte och mål vara tydligt. Det ska finnas en väl utarbetad plan för genomförande samt en specificering av kostnaderna. Miljönyttan av åtgärden ska beskrivas.

Dessutom gäller att:

  • För ansökan från kommunal verksamhet ska protokoll med beslut om ansökan i nämnd eller styrelse bifogas.
  • För ansökan från föreningar och organisationer ska beslut underskrivet av organisations ordförande bifogas, samt stadgar för föreningen eller organisationen

Åtgärder som inte kan få miljöanslag

  • Åtgärder som strider mot lagar och förordningar
  • Åtgärder med syfte att avhjälpa brister i verksamheten i förhållande
    till gällande lagstiftning
  • Verksamheter med betalningsanmärkningar

Övrigt

Kontrakt

När beslut om tilldelning av medel fattats ska ett kontrakt mellan bidragsgivaren och bidragsmottagaren upprättas.

Ändringar av projektet

Ändringar i projektet måste meddelas kommunstyrelsen. Det beviljade bidraget kan omprövas om kontraktet inte följs.

Ändringar av projektet

Ändringar i projektet måste meddelas kommunstyrelsen. Det beviljade bidraget kan omprövas om kontraktet inte följs.

Redovisning

Senast tre månader efter att projektet har avslutats ska de redovisas till kommunstyrelsen.

Återbetalning

Återbetalning av medel ska ske om bidragsmottagaren inte fullföljt sitt åtagande
eller på annat sätt brutit mot kontraktet.

Vid frågor

Kontakta hållbarhetsenheten, telefon 046-35 64 01 om du har några frågor.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/miljoanslag