Mål: Boende och närmiljö

Målet om boende och närmiljö handlar om att hela Lund ska leva och utvecklas.

Social hållbarhet kopplar an till en hållbar stadsutveckling genom hur den fysiska miljön kan stärka en jämlik, trygg och attraktiv livsmiljö. Goda boendemiljöer har bland annat tillgång till grönområden, platser för fysisk aktivitet och rekreation, utbildning, service, kommunikationer och kultur.

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet.

Översiktsplanen för Lunds kommun

Översiktsplanen säger bland annat att Lund ska bli en grönare kommun för att möta förväntade klimatförändringarna och samtidigt öka de rekreativa värdena och den biologiska mångfalden.
I Lunds kommun ska tätorterna i första hand växa genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Så säkerställer vi tillgänglighet och en hållbar utveckling. 
Klicka här för att komma till Lunds kommuns översiktsplan

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet

Handlingsplanen för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun innehåller många olika insatser. 
Vår handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet

Grönprogram

Grönprogrammet ligger till grund för Lunds kommuns fortsatta arbete mot ett grönare Lund.
Läs mer om grönprogramme.

Cykla i Lund

Lunds kommun gör mycket för att fler ska vilja och kunna välja cykeln. Vi har bland annat blivit utsedda till Årets cykelfrämjarkommun vid flera tillfällen.
Att cykla i Lund

Program för trygghet och säkerhet

Programmet bygger bland annat på de globala målen för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, de nationella målen för folkhälsan. 
Program för trygghet och säkerhet

Hållbara hem

Vi har skapat konceptet Hållbara hem, för att öka den sociala hållbarheten på bostadsmarknaden och erbjuda trygga bostadslösningar till fler familjer som är i akut behov av detta.

Fastighetsägare och hyresvärdar i Lunds kommun bjuds in att delta genom att tilldela en eller flera bostäder för detta ändamål under 2020. Kommunen kommer att erbjuda dessa bostäder till personer eller familjer som bott länge i en av kommunens egna bostäder och fungerar väl i sitt boende. Den bostad som då frigörs erbjuds istället någon av de familjer, som är i akut behov av en bostadslösning och i dag är hänvisade till exempelvis hotell eller vandrarhem.
LKF har beslutat att bidra med 5-10 bostäder till projektet under 2020.

Kontaktpersoner Hållbara hem

Sara van Lunteren, avdelningschef bostadsavdelningen på serviceförvaltningen.
Telefon: 046-359 50 75. E-post: sara.vanlunteren@lund.se

Karin Säfström, verksamhetschef socialförvaltningen.
Telefon: 046-359 57 94. E-post: karin.safstrom@lund.se

Bra boende och närmiljö

Andra viktiga insatser för bra boende och närmiljö är vårt arbete för att förbättra luftkvaliteten och minska ljudet från buller och trafik. 

Når vi våra mål?

Arbetet med Program för social hållbarhet är fortfarande nytt. Därför finns det ännu ingen uppföljning av målet. Här listar vi de delmål som finns i målet för boende och närmiljö:

5.1 Lunds kommun ska i stadsutvecklingen skapa jämlik och jämställd tillgång till kollektivtrafik, aktiva transporter och service.

5.2 Lunds kommun ska i plan- och exploateringsprocesser aktivt arbeta för att främja social hållbarhet.

5.3 Lunds kommun ska ha ett brett utbud av bostäder och arbeta för att tillgodose bostadsbehov för människor som befinner sig i olika faser av livet, har olika preferenser och olika ekonomiska förutsättningar.

5.4 I Lund ska stadsplaneringen sträva mot att skapa en blandad och jämlik kommun, med inkluderande platser för möten, aktivitet och rekreation med hög trygghet.

5.5 I Lunds kommun ska det som byggs nytt, byggs om eller ändras utformas utifrån principerna om universell utformning. Det innebär bland annat att från början ta hänsyn till alla användares behov istället för att göra anpassningar i efterhand. Gällande regler för tillgänglighet ska uppfyllas och befintliga hinder för tillgänglighet ska successivt tas bort.

5.6 I Lunds kommun ska inte kommuninvånarna utsättas för hälsoskadliga ämnen, luftpartiklar, buller eller strålning.