Mål: Demokrati

Demokratimålet handlar om att skapa jämlika möjligheter till delaktighet och inflytande.

Jämlikhet innebär lika rättigheter och möjligheter för alla människor. Att arbeta för jämlikhet innebär att anpassa verksamheterna så att de motsvarar människors olika behov och förutsättningar. Att öka delaktigheten handlar om att ge utrymme för allas röster. 

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet:

Lund Sveriges första stad för mänskliga rättigheter

 I Lund är arbetet med folkhälsa och mänskliga rättigheter en del av program för social hållbarhet.
Vad det innebär att vara en MR-stad

Överenskommelse med idéburen sektor

Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund kan utveckla ett djupare samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och för medborgare.
Överenskommelsen med idéburen sektor

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer och kommunen. Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för men som kommunen vill delta i och stötta.
Läs mer om IOP

Tillgänglighet på våra webbplatser

Vi arbetar mot att alla besökare ska kunna använda, hantera och förstå våra webbplatser. 
Tillgänglighet på våra webbplatser

Barnets bästa

Riksdagen antog år 2010 en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Lunds arbete med barnets rättigheter utgår från den nationella strategin och har anpassats till kommunens ansvar och uppgifter.
Lunds arbete för barnets rättigheter

Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i Lunds kommun

Planen syftar till att göra Lunds kommun till en lättillgänglig kommun för invånare och besökare med funktionsnedsättning.
Klicka här för att läsa planen

Ungdomspolitiken i Lund

En kommunal verksamhet som jobbar för att unga ska få plats att påverka i den lokala demokratin. 
Ungdomspolitiken i Lund

Arbete med nationella minoriteter

Lunds kommun har en strategi och en handlingsplan för att säkerställa att vi lever upp till lagen om nationella minoriteters rättigheter.
Vårt arbete för nationella minoriteters rättigheter

Når vi våra mål?

Arbetet med Program för social hållbarhet är fortfarande nytt. Därför finns det ännu ingen uppföljning av målet. Här listar vi de delmål som finns i demokratimålet.

1.1 Lunds kommun ska öka antalet initativ för samverkan med idéburen sektor i Lund.

1.2 Lunds kommun ska säkerställa att det finns tillgänglig och begriplig information på Lunds kommuns webbplatser, intranät och dokument. De som bor och verkar i Lund ska förstå sina rättigheter, samt ges möjlighet att delta i och förstå beslut som berör den egna livssituationen.

1.3 Lunds kommun ska stärka rättigheterna för barn, personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter. Detta med utgångspunkt i barnkonventionen, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt minoritetslagstiftningen och språklagen.

1.4 Lunds kommunkoncern ska ha hög kunskapsnivå om mänskliga rättigheter och social hållbarhet.