Funktionshinder

Samhället ska utformas så att alla människor, oavsett funktionstillstånd, kan vara delaktiga i samhället på lika villkor. Vägen till full delaktighet och jämlikhet utgår ifrån de mänskliga rättigheterna.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska omfatta och beröra hela samhället. Konventionen ska ge alla människor möjlighet till full delaktighet.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken bygger på mänskliga rättigheter. Målet är

”att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.”

Funktionshinderspolitiken bedrivs bland annat genom att:

  • Utforma samhället efter människors olika behov så att det inte krävs anpassning i efterhand (universell utformning),
  • undanröja befintliga hinder,
  • skapa individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt
  • förebygga och motverka diskriminering.

Exempel på hjälp från kommunen

Låna hörslinga

Tillgänglighetsrådgivning

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds funktionshinderföreningar.

Kommunala funktionshinderrådet