Kemikalieplan LundaKem

Lunds kommun har tagit fram en kemikalieplan för kommunens verksamheter - LundaKem - med fokus på barns och ungas hälsa och miljö. Planen är antagen av kommunfullmäktige den 27 september 2018.

LundaKem - Kemikalieplanen för Lunds kommun

Barns hälsa i fokus

Kemikalier används inom många områden i dagens samhälle och inte minst i varor och produkter. I många fall har de bidragit positivt till samhällets utveckling. Det saknas dock information om många kemikalier och en del har visat sig leda till miljö- och hälsomässiga problem. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna.

Fyra åtgärdsområden

De områden som identifieras har kommunen rådighet över och de bedöms ha stor inverkan på barns och ungas miljö och hälsa. LundaKem är en handlingsplan med konkreta åtgärder inom fyra områden:

  • Bygg,underhåll och anläggning
  • Upphandling
  • Förskola,skola och fritidsverksamhet
  • Information

Minska kemikaliebelastningen i kommunen

Åtgärderna ska implementeras i kommunens arbete för att minska miljö- och hälsofarliga ämnen inom kommunen, fungera som planeringsunderlag och sprida information kring ämnet.

LundaKem ska strukturera arbetet för att minska kemikaliebelastningen. Planen är också ett stöd för att nå målen i kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, LundaEko II samt bidra till kommunens långsiktiga arbete för en ”Giftfri miljö”.

Det är av stor vikt att vi tillämpar försiktighetsprincipen, är kritiska och begränsar användning av kemikalier med miljö- och hälsofarliga egenskaper. Det finns lagstiftning inom området, men för att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” behöver fler insatser göras.

Kemikalieplanen LundaKem följs upp årligen och revideras vart tredje år.

Tips och råd

Läs mer i våra broschyrer om tips och råd för att skapa en bättre miljö.

Inomhus - inredning, hygien och ventilation

Kök - checklistor och tips

Leksaker pedagogiskt material - checklistor och tips

Material för skapande - checklistor och tips

Textilier och konsumtion - tips och information

Utemiljö - checklistor och tips

 

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/lundakem