Magnetfält

Människan har alltid utsatts för strålning från berggrunden, marken och rymden. Denna naturliga bakgrundsstrålning behöver vi under normala betingelser inte skydda oss mot.

UV-strålning

UV-strålning kan framkalla hudcancer av olika former. Malignt melanom är den allvarligaste formen. Den huvudsakliga källan till UV-strålning är solljus.

Elektromagnetiska fält

Så kallade kraftfrekventa fält förekommer i samband med produktion, distribution och användning av elektricitet. Eventuella risker med dessa fält är en omstridd fråga. Från dagens kunskap kan man inte avgöra vilka egenskaper i fälten som skulle kunna medföra hälsorisker.

Epidemiologiska undersökningar har dock påvisat ett samband mellan förekomsten av barnleukemi och förhöjda magnetfält. Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut har gemensamt formulerat en försiktighetsprincip som innebärande att om åtgärder som generellt minskar exponeringen kan vidtas till rimliga kostnader bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. Nya anläggningar bör utformas så att exponeringen begränsas.

Mobiltelefonantenner

Basstationer överför telefonsamtal från mobiltelefoner med hjälp av radiosignaler. Mobilsystemen arbetar med frekvenser mellan 900 och 2 000 MHz.
Statens strålskyddsinstitut bedömer att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålskyddssynpunkt. Anledningen till detta är bland annatatt strålningsstyrkan avtar snabbt med ökat avstånd samt att antenner har låg utstrålning i andra riktningar än framriktningen. Enligt WHO har utförda studier inte påvisat negativa hälsoeffekter. Fortfarande finns dock kunskapsluckor och WHO rekommenderar att internationella riktlinjer strikt följs.