Bygg- och rivningsavfall

Vid bygg- och rivningsarbete uppstår ofta avfall av olika slag. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut.

Reglerna för utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller både för företag och privatpersoner. Det innebär att olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda på platsen för bygget eller rivningen. 

Dessa avfallsslag ska sorteras:

  • trä
  • mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

Även andra avfallsslag ska sorteras ut om det ger möjlighet till en bättre behandling av avfallet. 

Sedan tidigare finns det också krav på utsortering av dessa avfall:

  • farligt avfall
  • elavfall
  • brännbart avfall
  • förpackningsavfall

Här lämnar du avfallet

På återvinningscentraler kan du lämna brännbart material, elektronik, järnskrot, annan metall, trä, kompostmaterial, sten, tegel, betong, lysrör, farligt avfall, kyl, frys och ej återvinningsbart material.

Återvinningscentraler i Lunds kommun

Undantag

Om avfallet sitter ihop eller är inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt mycket svårt att separera och sortera dem på plats, finns det undantag från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är förorenat och riskerar att också förorena andra delar av det utsorterade avfallet. Om det bedöms att det behöve göras ett undantag ska det dokumenteras. Kontakta miljöförvaltningen om det finns osäkerhet om undantaget gäller ditt avfall.

Dispens

Miljönämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan bara ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.
Enligt miljöbalken har miljönämnden möjlighet att ta ut en avgift för tillsyn och handläggning vid myndighetsutövning. Enligt fastställd taxa av Kommunfullmäktige i Lund, är tillsynsavgiften för närvarande 1100 kronor för varje timme nerlagd handläggningstid. För arbete utanför normal arbetstid tas 1,5 gånger taxan ut.

Ansöka om dispens för utsortering av avfall 

Du kan läsa mer om gällande regler på Naturvårdsverkets hemsida

Behöver du rivningslov?

Innan du river en byggnad är det bra att ta reda på om du behöver ansöka om rivningslov. Om du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område behöver du oftast rivningslov. Det kan också krävas lov om området har så kallade områdesbestämmelser.

Detaljplanen styr vad du får göra. I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Riva, rivningslov