Förebygga avfall

De val vi gör idag skapar framtiden. Detta gör att vi behöver tänka igenom vad vi gör så att vi kan påverka vår miljö och vårt klimat i positiv riktning.

Avfallsmängderna ökar och har så gjort under ett antal decennier. De senaste tio åren har t.ex. mängderna hushållsavfall ökat med över 30 procent i Sverige. Många av våra miljöproblem har direkt eller indirekt att göra med hur vi använder naturresurser och material. De hänger samman med produktion och konsumtion.

Att förebygga att avfall är en del av att handla och avyttra hållbart. Att tänka till redan från början när man överväger att handla något. Det kan handla om att välja material, kvalité som håller länge, något som är giftfritt, att bara handla det man behöver och inte mer. Det handlar också om att återanvända material, möbler, kläder och ta tillvara på mat. Att tänka så att det aldrig behöver bli avfall.

Avfallstrappan

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" anger i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.

Avfallstrappan

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

 - Förebygga att avfall uppstår och därmed minimera mängden avfall. Detta handlar både om hur producenterna tillverkar men även hur vi tänker när vi handlar.
- Återanvända i så hög grad som möjligt. Här återanvänder man något exakt som det är, t.ex. möbler, kläder, byggmaterial, eller så förändrar man  och gör om det till något nytt man kan använda t.ex. syr om kläder, lagar möbler m.m. 
- Återvinna. Genom att se avfallet som material och råvara till nya saker kan stora resurser sparas.
- Energiutvinning. Vid förbränning av avfall kan energiutvinning ske för att få värme och el.
- Deponering. I sista hand är det fråga om deponering dvs. att lägga det på en soptipp.


Sverige har en nationell avfallsplan. Den betonar att vi i mycket högre grad behöver arbeta med cirkulära flöden och återvinna material. Men även att vi förebygger avfall och tänker på att det vi handlar har en lång livslängd.

Miljövinster med att minska avfallet

Mindre mängder avfall ger miljövinster genom lägre energibehov och mindre utsläpp av växthusgaser. Många material kräver mycket energi vid tillverkning.

Forskning visar att de årliga utsläppen av växthusgaser kan minska med 300 000 ton om mängden hushållsavfall i Sverige blir drygt 5 procent lägre. Det motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från en medelstor svensk kommun.