Hållbar konsumtion

Att vi börjar handla och slänga hållbart blir allt viktigare. I uppföljningen av de nationella miljömålen framkommer att 14 av 16 miljömål inte kan nås till 2020, då det krävs större miljöhänsyn i hela kedjan av produktion och konsumtion – från råvara till avfall.

Att vår konsumtion är en av de stora drivkrafterna bakom miljöproblem har vi vetat länge. Vi har förlitat oss på att forskning och teknologi skulle lösa problemen. Nu är det dock dags för oss som konsumenter att vara med i problemlösningen.

Framtidsstigen

Hur kan vi som konsumenter hjälpa till?

Vi kan börja tänka efter när vi handlar och bara handla det vi behöver så vi slipper kasta. Saker som kan återbrukas, kan vi se till att de fortsätter användas, antingen själva eller genom att sälja second hand. Vi kan också i högre utsträckning köpa second hand. Låter enkelt och det är det också om vi börjar. Men det kan vara svårt att byta vanor och en del saker behöver man lära sig. Det blir ett nytt sätt att tänka, men det i sig kan vara roligt och kreativt.

Men vad menas då med hållbart?

Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Förenklat kan man säga att man ska tänka på hur man handlar, konsumerar och kastar utifrån tre perspektiv; miljö, socialt och ekonomiskt. Hållbart blir att visa omsorg utifrån dessa perspektiv. Alla perspektiven är integrerade med varandra och påverkar varandra.

Miljöperspektivet

Vår miljö är grunden för allt. Utan en välmående miljö dras golvet undan för oss. Från vår miljö, vår jord, natur får vi produkter som vi livnär oss på. Naturens ekosystem ger oss tjänster som vi slipper betala för, men som vi är i stort behov av, t.ex. pollinering. När vi tar ut resurser från naturen blir begreppet hållbart att naturen ska kunna återhämta sig av egen kraft och att vi inte förorenar och förstör. Idag tar vi ut för mycket resurser från vår planet. I Sverige skulle vi behöva tre planeter om vi ska fortsätta med vår livsstil och konsumtion. Det frestar på jordens resurser och ekosystem.

Sociala och ekonomiska perspektivet

Utifrån det sociala perspektivet ska ingen behöva fara illa under produktion av det vi köper. Levnads- och arbetsvillkor blir viktiga, och är en förutsättning för en hållbar miljö. Levnadsstandard pekar vidare till nästa perspektiv, det ekonomiska. Ekonomisk tillväxt ses ju alltid som en förutsättning för utveckling. Men samtidigt måste det finnas kvar något att utvecklas i, dvs. miljön med ekosystem som bidrar med förutsättningar för en god levnadsstandard.

Vad har det med sopor att göra?

Sopor är baksidan av vår konsumtion. Att ett hållbart samhälle är beroende av en hållbar konsumtion och hållbar avfallshantering är tydligt. Det kan bara bli möjligt om vi alla tar ett personligt ansvar. Vi konsumerar varje dag och vad vi konsumerar påverkar vår miljö. Material, hur det är producerat, hur det är transporterat osv. är faktorer som ger påverkan. Likaså vad vi gör med det när vi vill göra oss av med det. En hållbar utveckling är beroende av att vi tar ett ansvar för detta. Vi har alla ett gemensamt intresse av en hållbar utveckling eftersom vi helt enkelt sitter i samma båt.