Kort om Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering. Miljö och kvalité är en ledstjärnor i arbetet och ledningssystemet är certifierat enligt ISO 14 001, ISO 9001 och ISO 45001.

Personal och fordon

Idag är vi ca 100 anställda och har en utbyggd fordonspark på ca 76 fordon av varierande slag. Våra fordon kör idag helt fossilfritt. Drivmedel är biogas och biodiesel. Bland fordonen märks de som vi på Lunds Renhållningsverk tog initiativet till att utveckla för att kunna göra insamlingen effektivare och mer resurssnål, de s.k. fyrfacksfordonen. Övriga insamlingsfordon har minst två fack för material.

För oss på Lunds Renhållningsverk är det viktigt att leva som man lär. Därför har vi kontinuerligt utbildning inom verksamhetsområdet. Studiebesök och kurser där bl.a.  ECO-driving är självklart för att kunna köra så resurssnålt som möjligt.

Projekt

Vi genomför olika projekt för att kunna öka mängden insamlat material. Specialbyggda fordon är en del, kärl en annan. Försök med insamling av åtta fraktioner återvinningsmaterial och sopor från villahushåll, sk. fyrfackskärlen, är ett projekt som senare blev en permanent tjänst. Fyrfackskärlen har senarespridit sig inom landet. Att förebygga avfall är en högt prioriterad fråga för oss där bland annat projekt Fixa Till, en återbruksverkstad drivits. 

Miljö

Miljötänkande genomsyrar alla delar av verksamheten och miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14 001. Det fortsatta arbetet enligt miljöledningssystemet har p.g.a. verksamheten naturliga mål som att minimera utsläpp. Vi kör idag helt fossilfritt med biogas och biodiesel.

Miljöpåverkan finns även via det avfall som hanteras. Vi fortsätter att arbeta med att utveckla metoder för insamling och återvinning. Försöks- och utvecklingsverksamhet spelar en avgörande roll för att få till stånd en sänkt miljöpåverkan på sikt. Till detta kommer att aktivt arbeta med att sprida kunskap om avfallshantering och kretsloppstänkande.

Kvalité

Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001. Kvalité bygger på kunskap vilket gör att utbildning har en viktig roll att fylla samtidigt som att vi ständigt arbetar för att förbättra verksamheten. I detta ingår att leverera en miljöanpassad tjänst som fyller kundernas behov och vara lyhörd för deras önskemål.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågor är viktiga då personalen har tunga dragmoment och ständigt är i rörelse ut och in från fordonet. Ett strategiskt arbete med detta kan förebygga att olyckor sker. Därför har vi även certifierat oss enligt ISO 45001.

Våra ledstjärnor i detta arbete är:

  • Minimera miljöpåverkan
  • God resurshushållning
  • Bedriva utvecklingsarbete
  • Utbildning och information
  • Prioritera hälsa och säkerhet
  • Gott bemötande