Vad händer sedan?

Det insamlade farliga avfallet packas om på Sysavs anläggning. Därifrån transporteras det vidare till lämpliga anläggningar som behandlar avfallet.

Behandlingsmetoder för farligt avfall

Återvinning– till exempel spillolja, begagnad kylarvätska (glykol), oljefilter och bilbatterier

Förbränningmed energiutvinning - den vanligaste behandlingsmetoden för fast och flytande avfall till exempel lösningsmedelsavfall och färgavfall.

Neutralisation- för sura och alkaliska lösningar. Syror och baser neutraliserar varandra.

Deponi - en del läggs på så kallade klass 1 deponier. Det är specialdeponier med särskilt tät botten.

Kryo-malning- används t.ex. på halvtomma färgburkar. Stark nedfrysning gör att färgen stelnar. I en hammarkvarn delas burken i bitar. Med en magnet separeras metallen för återvinning och färgen går till förbränning.

Elektronikavfall som datorer, TV- och hushållsapparater plockas isär vid Sysavs Elektronikåtervinning. Farliga ämnen tas omhand. Sedan sorteras material ut till återvinning, som till exempel metaller.