Vad händer sedan?

Samhället går alltmer mot cirkulär ekonomi. Detta då vårt resursuttag från planeten är mycket större än vad som hinner återgenereras.

Bland de miljömål som antagits finns ett delmål som berör avfall;

”Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”

Detta gör att avfallet tas omhand efter vad det består av. Är det möjligt att återanvända eller återvinna? Kan det komposteras eller rötas? Återvinning av material eller materialutnyttjande från förpackningar och andra varor innebär minskade avfallsmängder och bättre hushållning med naturresurser. Återvinning ingår i strategin för Giftfria och resurssnåla kretslopp, en av de tre strategierna för att uppnå miljömålen.

Viktigt rätt sorterat

För att kunna använda sig av olika behandlingsmetoder är det viktigt att avfallet är rätt sorterat. Då kan nya produkter göras av återvinningsbart material. Av t.ex. plast blir det nya plastprodukter, returpapper blir till tidningspapper, wellpapp blir wellpapp, metall återvinns som nya metallprodukter.Elektronik plockas isär och farliga ämnen tas om hand. Vissa delar återvinns och resterande förbränns med energiutvinning.

Hushållssopor transporteras till en sopförbränningsanläggning i Malmö där de förbränns och där energin blir till fjärrvärme.Jord, sten, tegel och betong används som fyllnadsmaterial.

Viss eftersortering görs. Se filmen.


Behandlingsmetoder

De metoder som används är:

Återanvändning- genom att återanvända sparas mycket resurser både i råvaror och energi.

Återvinning- sparar resurser då materialet återanvänds som råvara. Minskar även energiförbrukning då materialet till viss del är bearbetat.

Biologisk behandling- kompostering och rötning varifrån vi får kompostjord, biogödsel och biogas.

Energiutvinning- förbränning för att få energi. Används då det inte går att sortera för återvinning.

Deponering- även om utvecklingen går framåt blir det en del kvar. Detta läggs på avfallsupplag med omfattande miljöskyddsåtgärder.

Farligt avfall- samlas in och omhändertas på ett säkert sätt beroende på vilken sorts avfall det är. Metoderna kan vara t.ex. återvinning, förbränning, neutralisation/våtkemisk behandling.

Relaterad information