Riktlinjer, regler

Lunds Renhållningsverk ansvarar för avfallshanteringen inom Lunds kommun på uppdrag av kommunstyrelsen. Renhållningsordningen reglerar avfallshanteringen. Renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige 2016-06-15.

Tillsyn över avfallshanteringen utövas av miljönämnden.

Renhållningsordningen består av två delar.

1. Föreskrifter om avfallshantering som tar upp:

  • Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
  • Avfall från industrier och annan verksamhet
  • Avfall från behandling av avloppsvatten
  • Förutsättningar för alternativ hantering samt undantag från bestämmelserna

2. Avfallsplan

Lagstiftning inom området förändras stadigt. Regering och riksdag har antagit flera miljömål som berör verksamheten, t.ex. vad som klassas som miljöfarligt avfall. Lunds Renhållningsverk håller sig ständigt uppdaterad på vad som händer inom området och kan svara på frågor.