Kärlplacering villa

Hur kärlen är placerade är viktigt för hur vi kan komma fram och tömma. Det berör framkomlighet såväl som arbetsmiljö. Nedan finns här riktlinjer för att detta ska fungera smidigt för oss alla.

Att tänka på:

Kärlens placering på tömningsdag

  • Kärlens placering på tömningsdag ska vara inom tre meter till den plats där hämtfordonet står uppställt vid tömning. Har du inte kärlet på tömningsplatsen ska det dras fram på tömningsdagen. 
  • Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämnt underlag och de ska även kunna rullas ut från fastigheten på hårdgjort, jämnt underlag. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, cementplattor och liknande.Löst grus/singel på gångväg och gårdsplan är inte hårdgjort underlag. Hårdgjort underlag gör att igångsättningen av kärlet går lättare och är ett krav från arbetsmiljöverket. Läggs plattor, ska dessa läggas i marknivå - ej vägnivå - så de ej riskerar skadas vid plogning.
  • Draghandtaget ska stå vänt mot hämtarna. (Draghandtaget är det på andra sidan från lockets lyfthandtag.)
  • Hämtningsvägen ska hållas hinderfri, skottad och isfri/halkfri så att vi kan rulla ut och tömma sopkärl utan risk för skador i arbetet.

Lunds Renhållningsverk månar om arbetsmiljön för sin hämtningspersonal. Vi är tacksamma för det stöd ni kan ge oss genom att tänka igenom kärlens placering.

Exempel på placering av kärl:

Exempel 1

Kärlexempel

Exempel 2

Kärlplacering för villa


Läs mer om framkomlig väg

Relaterad information