Regler för tömning av tankar och brunnar

Vid tömning av tankar och brunnar behöver ni tänka på följande nedan.

Fett, slam från fett/slam-avskiljare och köksbrunnar ingår i begreppet hushållsavfall och får enbart hämtas av Lunds Renhållningsverk i Lunds kommun.

Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby, Lund. Fett lämnas på Spillepengs avfallsupplag för vidare behandling till biogas.

Framkomlighet

När vi kommer för att tömma er slamavskiljare behöver vårt fordon komma fram. Det behövs en fri höjd på 4 meter samt en fri bredd på 4 meter fram till brunnen.
Vägen fram till brunnen och fordonets uppställningsplats ska vara fri från hinder som till exempel buskar, sly, trädgrenar och staket. Vintertid även skottad och halkbekämpad. Märk ut var brunnen finns och se till att locket är rent!
Illustration väg bredd, höjd för framkomlighet

Anläggningens utformning

Anslutning för slang ska vara av typ som godkänts av Lunds Renhållningsverk. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte väga mer än 15 kg om denna lyfts av vid tömningstillfället.

Fastighetsinnehavare ansvarar för att delar som måste öppnas är frilagda före tömning. När anläggningen ligger så det är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetens beteckning.

Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggningen får inte överstiga 25 meter, om inte annat överenskommits.

Vid tömning under besvärliga hämtförhållanden kan renhållningsverket ställa krav som underlättar tömningen.

Vid slanglängder över 25 meter, tunga lock samt i förekommande fall då extra personal kallas in, motiverat av arbetsmiljöskäl, debiteras extra avgifter.

Tömning av slam

Hämtning av slam från slamavskiljare sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger.
Vi aviserar via sms innan tömning, kontrollera då gärna framkomligheten.

Tömning av sluten tank sker efter behov på beställning av kund.

Tömning av fett/köksbrunn

Hämtning av fett från fettavskiljare sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger. Behov anses föreligga i de fall det finns risk för att fett kan spridas till det kommunala avloppsledningsnätet.

Fettavskiljaren ska efter tömning återfyllas med vatten, vilket abonnenten är ansvarig för.