Sopsugssystemet och byggherren

Lunds kommun handlar upp och ansvarar för utbyggnaden av sopsugsterminal, ledningar i gata samt ledningar och inkast på kvartersmark. Byggherren betalar en engångsavgift i form av anslutningsavgift baserad på lägenhetsekvivalenter till Lunds kommun för detta.

I anslutningsavgiften ingår inkast i standardutförande placerat utomhus, inkasten är samlade i inkastpunkter med inkast för varje fraktion. Önskar byggherren en annan utformning så kan det ske efter särskild överenskommelse och ersättning. Etapperna i Brunnshög har olika sopsugsleverantören varför utformningen av standardinkast kan skilja. Kontakta Lunds kommun för mer information om utformning.

Sopsugssystemet beräknas tas i drift våren 2021. I mellantiden kommer det finnas en temporär lösning för de boende som ger möjlighet till fullständig källsortering.

Dimensionering

Beroende på hur många lägenheter som byggherren bygger och avstånd mellan entréer dimensioneras hur många inkastpunkter som tillhandahålls och hur många inkast det ska vara i varje inkastpunkt.

Placering

Förslag på placering görs av Lunds kommun i respektive kvarter. Exakt placering bestäms vid projektering.

Avstånd från bostadsentréer till inkastpunkter bör inte överstiga 50 m, kan inte detta uppfyllas bekostar byggherren ytterligare inkastpunkter.

Antal inkastpunkter och ungefärlig placering framgår av översiktsritning. I några detaljplaner i Brunnshög är placering av inkastpunkter redan fastställt, kontakta kommunen för mer information.

Inkast till sopsugen på Brunnshög

Relaterad information